11 sierpnia 2022

INSTYTUCJA: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
MIASTO: Chełm
STANOWISKO: Adiunkt
GRUPA: pracownik dydaktyczny
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki ścisłe i przyrodnicze
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka
DATA OGŁOSZENIA: 11.08.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.09.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.panschelm.edu.pl/oferty-pracy/
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki ścisłe i przyrodnicze

 OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

 Kandydaci powinni:

 1. posiadać stopień naukowy doktora nauk matematycznych,
 2. posiadać udokumentowany staż w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej minimum 5 lat,
 3. posiadać znaczący dorobek naukowo-badawczy w zakresie analizy funkcjonalnej,
 4. mieć doświadczenie w recenzowaniu prac dla czasopism naukowych,
 5. posiadać duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematycznych,
 6. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć popularyzujących matematykę wśród uczniów szkół średnich,
 7. mieć możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy,
 8. posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,
 9. władać biegle językiem polskim,
 10. posiadać umiejętności biegłej obsługa komputera, w tym znajomości aplikacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do J.M. Rektora PANS w Chełmie o zatrudnienie;
 2. Życiorys zawodowy;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (wykaz dorobku naukowego, oświadczenia oraz odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 5. Zobowiązanie do podjęcia pracy w PANS w Chełmie jako podstawowym miejscu pracy;
 6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)
 8. Oświadczenie odnośnie nepotyzmu.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54,
  22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl, tel. (82) 565 88 95.
 2. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@panschelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
 3. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane będą przetwarzane w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
  w trakcie procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 11. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych osobowych, określa RODO.

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesłać do dnia 09.09.2022 r. (decyduje data wpływu do Uczelni) na adres:

Kancelaria Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
Pocztowa 54
22-100 Chełm
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Adiunkt – matematyka 1

Ilość etatów: 1 etat.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23.09.2022 r.
Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

PANS w Chełmie zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Wygranie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia.
PANS w Chełmie nie zapewnia zakwaterowania.

Załączniki

Informacja 9.2022 189,42 KB (pdf) Pobierz załącznik
R-DK.1102.9.2022 493,28 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja_RODO 224,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oświadczenie_o_spełnianiu_wymogów_art.113 158,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
Kwestionariusz_osobowy_dla_kandydata 180,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oświadczenie_podstawowe_miejsce_pracy 155,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
R-DK.1102.9.2022 – nepotyzm 457,32 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Dział Kadr
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:11/08/2022
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian