Prorektor ds. Rozwoju

Józef Zając – Senator RP VIII – XI kadencji, prof. PANS w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. W latach 1973-1996 pracownik Instytutu Matematycznego PAN, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. Jako profesor nadzwyczajny wykładał m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II (1996-2018), w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998‒2004), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999–2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005–06). W okresie 1999–2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, zaś w latach 1997-2018 pełnił funkcję kierownika Katedry Zastosowań Matematyki KUL.

Jest pomysłodawcą wykładów otwartych, wystaw i prestiżowych międzynarodowych konferencji, a także cenionym pedagogiem i specjalistą w dziedzinie matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki w technice i ekonomii. Od 2004 roku prowadzi Naukowe Seminarium Matematyczne oraz organizuje cykliczne konferencje międzynarodowe z zakresu analizy zespolonej. Promotor dwóch doktoratów z matematyki oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii. Od lat utrzymuje liczne kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w Finlandii, Meksyku, Japonii, Niemczech, USA i na Ukrainie, jednocześnie promując wyróżniających się studentów i młodych pracowników naukowych. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 130 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego. Autor serii artykułów publicystycznych „Profesorskim okiem” publikowanych w prasie regionalnej w latach 2002-2012. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.

Współautor czterech zgłoszeń patentowych, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego następujących problemów technicznych: ekstremalne ukształtowanie dyszy wylotowej silnika odrzutowego oraz szybkoobrotowe łożyska toczne, dekomponujące całkowitą prędkość obrotową w specjalnie skonstruowanym systemie bieżni wewnętrznych.
Angażuje się w organizację i funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezentując ich słuchaczom wykłady o charakterze popularno-naukowym.

Inicjator powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001) i jej Rektor w latach 2001-2016. Stworzył Uczelnię dającą blisko 400 miejsc pracy, na której studiuje prawie 2.000 młodzieży. Był autorem efektywnej koncepcji teoretycznego i praktycznego kształcenia lotniczego, które z powodzeniem jest realizowane przez Uczelnię do dnia dzisiejszego. Zainicjował i koordynował powstanie, pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD), które, po spełnieniu szeregu warunków, zostało w dniu 4 września 2014 roku wpisane do rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 66, jako lotnisko użytku wyłącznego. Był pomysłodawcą i koordynatorem powstania bazy dydaktyczno-badawczej – Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie, stanowiącej podstawę dla realizacji promowanej przez Niego nowoczesnej koncepcji praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów. W latach 2016-2019 aktywnie wspierał rozwój chełmskiej Uczelni poprzez pozyskiwanie środków finansowych na adaptację budynku Uczelni na potrzeby Domu studenckiego, powiększenie bazy samolotowej o 3 samoloty jednosilnikowe i jeden dwusilnikowy, przeznaczonych dla celów szkoleniowych i transportowych, budowę drogi startowej na lotnisku PWSZ w Chełmie, budowy budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie. Majątek, założonej przez Niego, Uczelni jest szacowany aktualnie na kilkaset milionów złotych, zaś nazwa stała się rozpoznawaną i cenioną marką wschodniej Lubelszczyzny.

Wspiera młodzież i promuje talenty. Jest fundatorem nagród w wielu konkursach, finansuje stypendia i nagrody dla dzieci z domów dziecka, inicjuje i wspiera bezpłatną pomoc dydaktyczną dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce. Jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, Otwórzmy Swoje Serca. Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca.

Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządowymi oraz ochotniczymi strażami pożarnymi, włączając się w realizację działań strategicznych dla regionu.

Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015, 2016, 2017 i 2019 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany dyplomami i odznaczeniami. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została wyróżniona w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor.

Jego hobby to pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i łowiectwo.

Dzięki zaangażowaniu oraz odważnym pomysłom konsekwentnie realizuje własną wizję Lubelszczyzny powtarzając „Lubelszczyzna jest regionem wielkich możliwości, atrakcyjnego położenia oraz ogromnego potencjału ludzkiego”.

Wykaz publikacji naukowych i Patentów

 

Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju

Prorektor ds. Rozwoju podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Rozwoju należy:

 • koordynowanie prac nad stworzeniem strategii i programów rozwoju Uczelni;
 • koordynacja współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz innymi partnerami w kraju i za granicą;
 • koordynacja prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni;
 • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni;
 • nadzorowanie działalności promocyjnej Uczelni;
 • nadzorowanie działalności Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Lotniczego, Ośrodka Kształcenia Lotniczego;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu praktyk studenckich.

Kontakt:

tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl

 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:13/05/2019
 • UdostępniającyMariusz Maciuk
 • Stanowisko:

Rejestr zmian