Deklaracja dostępności

PANS w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://panschelm.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.
 • Deklarację sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego lub są nieuaktualniane i nie poddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r.
 • Udostępniane filmy nie posiadają audiodeskrypcji, jednak materiały udostępnione poprzez serwis YouTube pozwalają na włączenie automatycznej zamiany mowy na tekst.
 • Serwis ma dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. Informujemy dodatkowo, że nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać przy użyciu narzędzia OCR.
 • Niektóre elementy serwisu mogą nie posiadać opcji wydrukowania.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • Posiada możliwość zmiany kontrastu
 • Posiada możliwość zwiększenia/zmniejszania rozmiaru czcionki
 • Umożliwia wyróżnienie hiperłączy na stronie
 • Udostępnione są na niej wybrane kontakty audio.
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Elementy takie jak rozwijane drzewko lub harmonijka-accordion używane do prezentacji tekstu na niektórych podstronach mogą sprawiać problemy z czytnikami ekranu.
 • Brak możliwości zatrzymania slajdera na stronie głównej.
 • Brak pełnej mapy strony

Zgodność ze standardami:

 • Stron internetowa została stworzona z zachowaniem standardu WCAG 2.1 (poziom  AA).

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż PANS w Chełmie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PANS  w Chełmie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 82 564 37 22, bądź adres e-mail: mmaciuk@panschelm.edu.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Rektorat przy ul. Pocztowej 54 A

 1. Budynek Rektoratu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położony przy ul. Pocztowej 54 A nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy Uczelni.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie budynku Rektoratu wyraża się w jego wyposażeniu
  w podjazd dla wózków inwalidzkich, schodołaz gąsienicowy, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku Rektoratu zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt
  z pracownikiem Uczelni, po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy znajduje się na parterze. W Uczelni można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, po ówczesnym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Obiekt monitorowany całodobowo.

Budynek dydaktyczny przy ul. Pocztowej 52  – Budynek F

Budynek dydaktyczny F Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położony przy ul. Pocztowej 52 F nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy Uczelni.

 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Dostosowanie budynku F wyraża się w jego wyposażeniu
  w podjazd dla wózków inwalidzkich, schodołaz gąsienicowy, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 3. Budynek nie posiada parkingu dla osób niepełnoprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Obiekt monitorowany całodobowo.

Budynek dydaktyczny przy ul. Pocztowej 52  – Budynek E – Studium Wychowania Fizycznego

Budynek dydaktyczny E Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położony przy ul. Pocztowej 52 nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy Uczelni.

 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Dostosowanie budynku E wyraża się w jego wyposażeniu
  w 2 podjazdy dla wózków inwalidzkich, schodołaz gąsienicowy, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 3. Budynek posiada parking dla osób niepełnoprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Obiekt monitorowany całodobowo.

Budynek dydaktyczny przy ul. Pocztowej 54  – Budynek C

 1. Budynek dydaktyczny C Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położony przy ul. Pocztowej 54  nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy Uczelni.
 2. Korytarze, schody oraz platforma schodowa znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym oraz w windę, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Uczelni, po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Punkt zgłoszeniowy znajduje się na parterze.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Obiekt monitorowany całodobowo.

Budynek dydaktyczny przy ul. Wojsławickiej 8b

 1. Budynek dydaktyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położony przy ul. Wojsławickiej 8b nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy Uczelni.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w budynku wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd dla wózków inwalidzkich, schodołaz gąsienicowy, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Uczelni, po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Punkt zgłoszeniowy znajduje się na parterze.
 5. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Obiekt monitorowany całodobowo.

Budynki dydaktyczne Depułtycze Królewskie 55

 1. Budynki dydaktyczne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położone w Depułtyczach Królewskich 55 nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach pracy Uczelni.
 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w obiektach są ogólnodostępne.
  W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 3. Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w ich wyposażeniu w podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym oraz w windę, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Uczelni, po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Punkt zgłoszeniowy znajduje się na parterze.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Obiekt monitorowany całodobowo.

Akademicki Port Lotniczy Depułtycze Królewskie 8A

 1. Budynek Akademickiego Portu Lotniczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie położony w Depułtyczach Królewskich 8A  nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy APL.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w wyposażeniu w sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Obiekt monitorowany całodobowo.

Dom Studencki przy ul. Nowy Świat 3

 1. Dom Studencki PANS w Chełmie położony przy ul. Nowy Świat 3, budynek nie posiada barier architektonicznych.
 2. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd i platformę (podnośnik) zewnętrzną dla wózków inwalidzkich . Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Domu Studenckiego, po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Punkt zgłoszeniowy znajduje się na parterze.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’ i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Obiekt monitorowany całodobowo.

Załączniki

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 550,61 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian