Nabór Partnerów

Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu PO WER

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 na projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także SZOOP PO WER, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 23 lutego 2017 r. na stronie www PWSZ w Chełmie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach PO WER – konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 na projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, podajemy do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

ADO-MED. KLINIKI sp. z o.o.

do wspólnej realizacji ww. projektu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie Ofertę złożył jeden, ww. podmiot. Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze ADO-MED. KLINIKI sp. z o.o. do roli Partnera projektu.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych

do realizacji projektu w ramach PO WER

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 217), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER, ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  – konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 na projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Partnerstwo w szczególności musi spełniać wymogi, o których  mowa w art. 33 ww. ustawy.

1) Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja działań, mających na celu wdrożenie programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ukierunkowanego na zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo.

2) Grupa docelowa projektu:

Studenci/Studentki kierunku Pielęgniarstwo rozpoczynający kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018.

3) Minimalny zakres tematyczny projektu:

Projekt zakłada przygotowanie programu rozwojowego, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i tym samym wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub położnictwo (licencjat). Program zakłada  wzrost o min. 25% liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w stosunku do liczby absolwentów  z ostatniego roku akademickiego. Ma na celu wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów i uatrakcyjnienie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

Program rozwojowy zakłada opracowanie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo o charakterze motywacyjnym, finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia,  związanych z profilem kształcenia i przyczyniających  się do nabycia lub podniesienia kompetencji przez studentów/studentki kierunku Pielęgniarstwo  w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do nabycia lub podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych, dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady UE pn. „Quality Framework for Traineeships”, finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych).

Okres realizacji projektu: co najmniej 3 lata.

4) Opis partnerstwa

Partnerem projektu mogą być podmioty lecznicze/instytucje:  podstawowej opieki zdrowotnej i/lub oddziały onkologii i/lub oddziały geriatryczne, placówki opieki długoterminowej, placówki opieki paliatywno-hospicyjnej i/lub oddziały kardiologii i/lub oddziały psychiatryczne i/lub oddziały reumatologii/ortopedii i/lub oddziały pediatrii/neonatologii i/lub oddziały pulmonologii – prowadzące działalność  na terenie województwa lubelskiego, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej oraz wspólnie uczestniczyć będą z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu oraz zarządzaniu projektem. Udział Partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany. Będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5) Kryteria formalne:

 1. podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 2. podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego;
 3. podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.);
 4. podmiot leczniczy działa na terenie województwa lubelskiego;
 5. wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera;
 6. nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

6) Kryteria merytoryczne:

 1. zgodność działania partnera z przedmiotem i celami partnerstwa;
 2. deklarowany wkład partnera (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych), adekwatny do celów projektu i zapewniający właściwą realizację projektu;
 3. posiadane doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze;
 4. podmiot leczniczy posiada podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń medycznych;
 5. podmiot leczniczy posiada wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normami serii ISO (lub równoważny), potwierdzony aktualnym certyfikatem i /lub posiada aktualny Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych;
 6. podmiot leczniczy  dysponuje, bądź ma dostęp do dodatkowego zaplecza: gastronomicznego i noclegowego celem udostępnienia uczestnikom/uczestniczkom projektu.
 7. podmiot leczniczy zatrudnia personel pielęgniarski o wysokich kwalifikacjach, tj. personel z tytułem zawodowym mgr, ze specjalizacją w wybranej dyscyplinie pielęgniarstwa oraz co najmniej 10-letnim stażem pracy w zawodzie.

7) Kryteria wyboru Partnerów:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
 2. stopień spełniania kryteriów merytorycznych opisanych w punkcie 6, lit. a-g

8) Kryteria oceny ofert:

 1. opis posiadanego i wnoszonego wkładu partnera, adekwatnego do celów projektu: potencjału osobowego, organizacyjnego, technicznego i/lub finansowego – od 0 do 20 pkt;
 2. opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze:
  • 1 projekt/zadanie – 5 pkt;
  • 2 projekty/zadania – 10 pkt;
  • 3 projekty/zadania – 15 pkt;
  • powyżej 3 projektów/zadań – 20 pkt;
 3. opis kwalifikacji posiadanego personelu pielęgniarskiego – od 0 do 20 pkt;
 4. spełnienie pozostałych kryteriów – od 0 do 10 pkt.

9) Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”:

 1. kompletnie wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści – ze wzorem dołączonym do ogłoszenia;
 2. oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
 3. oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat;
 4. oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
 5. oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu;
 6. inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

10) Składanie  ofert:

 1. ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia;
 2. oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu;
 3. oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał lub kopię pełnomocnictwa, poświadczoną za zgodność należy dołączyć do oferty);
 4. oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną);
 5. ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta partnerstwa – konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, na adres ogłaszającego konkurs: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pok. 210;
 6. termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2017 r., do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 7. po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych;
 8. spośród ocenionych ofert wybrane zostaną oferty, która spełniają wszystkie wymogi formalne i uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej;
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert;
 10. wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej;
 11. w sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej;
 12. oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
 13. dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: wtorek/czwartek 82 562 06 10, bądź pod adresem email: mszarkowskaskiba@pwsz.chelm.pl

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 217).

11) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu;
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami, spełniającymi kryteria dla Partnera projektu;
 3. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Z wybranymi Partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.

Chełm, dn. 23.02.2017 r.

Załączniki

Formularz Oferty 27,15 KB (docx) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:15/05/2019
 • UdostępniającyMariusz Maciuk
 • Stanowisko:

Rejestr zmian