Prorektor ds. Studenckich

Beata Fałda– dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. „Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza porównawcza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Zając.

W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. rozwoju tej Uczelni.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych.

Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kompetencje Prorektora ds. Studenckich

Prorektor ds. Studenckich podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie określonym przez Rektora Uczelni. Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Studenckich należy:

 • koordynowanie prac nad przygotowywaniem wniosków o nowe kierunki kształcenia;
 • koordynacja i nadzór prac związanych z rozwojem działalności naukowo-badawczej Uczelni oraz rozwojem naukowym nauczycieli akademickich;
 • nadzór nad działalnością Instytutów oraz całością procesu dydaktycznego, w tym przedkładanie wniosków w zakresie zmian organizacyjnych, wynikających z potrzeb i rozwoju działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej;
 • koordynacja i nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni;
 • nadzór nad działalnością naukową, kulturalną i sportową organizacji studenckich
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej dla studentów.

Kontakt:

tel. 82 565 09 48, e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl

 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Maciuk
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:13/05/2019
 • UdostępniającyMariusz Maciuk
 • Stanowisko:

Rejestr zmian