Przedmiot zamówienia Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Termin składania ofert 2021-02-12 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.04.2021
Kod CPV 09123000-7 Gaz ziemny
65200000-5 Przesył gazu i podobne usługi
image_pdfimage_print

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla dwóch obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Dostarczenie gazu ma  się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej, osobno na każdy obiekt) i być wykonana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z p. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.

Obiekt nr 1

Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Gm. Chełm, Depułtycze Nowe, dz.nr 434/435/436

Nr punktu poboru: 004308185

Grupa taryfowa: BW-3.6

Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 24 miesięcy: 269.150 kWh

Pobór gazu przez: kocioł gazowy średniej mocy => 61 i <2000kW (180 kW)

 

Obiekt nr 2

Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Gm. Chełm, Depułtycze Królewskie, dz.nr 94/95

Nr punktu poboru: PL0031935012

Grupa taryfowa: BW-5

Moc umowna: 85 m3/h

Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 24 miesięcy:  2.079.082kWh

Pobór gazu przez: kocioł gazowy średniej mocy => 61 i <2000kW – 2 szt. każda 366 kW,

kocioł gazowy średniej mocy => 61 i <2000kW – 2 szt. każda 458 kW

 

Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert
i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania umowy przekroczenia mocy umownej, cena jednostkowa będzie naliczana zgodnie z Taryfą zatwierdzoną Decyzją Prezesa Regulacji Energetyki.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić posiadanie umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia paliwa gazowego poprzez złożenie oświadczenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Załączniki

01 Ogłoszenie 78,27 KB (pdf) Pobierz załącznik
02 SWZ 9,82 MB (pdf) Pobierz załącznik
03 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 224,36 KB (pdf) Pobierz załącznik
04 Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór 53,00 KB (doc) Pobierz załącznik
05 Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 59,00 KB (doc) Pobierz załącznik
06 Załącznik nr 4 – wykaz dostaw 19,85 KB (docx) Pobierz załącznik
07 Załącznik nr 5 – oświadczenie – wzór 20,28 KB (docx) Pobierz załącznik
08 Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy 212,91 KB (pdf) Pobierz załącznik
09 informacja o kwocie 126,42 KB (pdf) Pobierz załącznik
10 Informacja z sesji otw. ofert 169,69 KB (pdf) Pobierz załącznik
11 Ogłoszenie – wybór oferty 178,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
12 Ogłoszenie o wyniku post. 55,18 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:PWSZ w Chełmie
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • UdostępniającyDZP
  • Stanowisko:

Rejestr zmian