Zarządzenia Rektora z 2012 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2012 roku

 

Data zarządzenia Numer i tytuł zarządzenia
2 stycznia 2012 1/2012 w sprawie Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6 lutego 2012 2/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
6 lutego 2012 3/2012 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6 lutego 2012 4/2012 w sprawie Regulaminu konkursu ortograficznego Dyktando Chełmskie
24 lutego 2012 5/2012 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg
i wniosków
5 marca 2012 6/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
10 kwietnia 2012 7/2012 w sprawie Zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich
10 kwietnia 2012 8/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
7 maja 2012 9/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady
i tryb sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
10 maja 2012 10/2012 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013
10 maja 2012 11/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
10 maja 2012 12/2012 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013
25 maja 2012 13/2012 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za pracę świadczoną
w ramach realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych
25 maja 2012 14/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym regulaminie Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi
25 maja 2012 14A/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
1 czerwca 2012 15/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 czerwca 2012 16/2012 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
25 czerwca 2012 17/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2011 w sprawie opłat za kursy dokształcające
20 lipca 2012 18/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
20 lipca 2012 19/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót w ramach inwestycji Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie
24 lipca 2012 20/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
24 lipca 2012 21/2012 w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach programu LLP – Erasmus
27 lipca 2012 22/2012 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
2 sierpnia 2012 23/2012 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne
7 sierpnia 2012 24/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7 sierpnia 2012 25/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ w Chełmie
7 sierpnia 2012 26/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
7 sierpnia 2012 27/2012 w sprawie zmiany Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22 sierpnia 2012 28/2012 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego prac budowlanych wykonanych w ramach inwestycji ,,Budowa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – etap I część I”
23 sierpnia 2012 29/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
23 sierpnia 2012 30/2012 w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych
27 sierpnia 2012 31/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów księgowych zewnętrznych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
27 sierpnia 2012 32/2012 w sprawie zasad wystawienia faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 sierpnia 2012 33/2012 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego
ds. Studentów
28 sierpnia 2012 34/2012 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego
ds. Nauczycieli Akademickich
18 września 2012 35/2012 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2012/2013
18 września 2012 36/2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
24 września 2012 37/2012 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
27 września 2012 38/2012 w sprawie ustalenia wzorów aneksów do umów oraz wzorów umów o warunkach odpłatności
27 września 2012 39/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
27 września 2012 40/2012 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
27 września 2012 41/2012 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
27 września 2012 42/2012 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców
27 września 2012 43/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
28 września 2012 44/2012 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
28 września 2012 45/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 września 2012 46/2012 w sprawie zasad wyłaniania 5 % najlepszych studentów do stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia
28 września 2012 47/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia
10 października 2012 48/2012 w sprawie opłat za kursy doszkalające – Szkolenie modułowe dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn
22 października 2012 49/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Laboratorium badan środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”
25 października 2012 50/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowywania Raportu Samooceny na Kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
25 października 2012 51/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
25 października 2012 52/2012 w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
22 listopada 2012 53/2012 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
22 listopada 2012 54/2012 w sprawie wzoru umowy za powtarzanie zajęć z jednego przedmiotu z długiem kredytowym
22 listopada 2012 55/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22 listopada 2012 56/2012 w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego
22 listopada 2012 57/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
3 grudnia 2012 58/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia kursu
12 grudnia 2012 59/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-25 @ 14:32:12 [aktualna wersja] przez BIP Admin
  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:36:34 przez Leszek Zadrąg