13 lipca 2020

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydaci powinni:
− posiadać stopień naukowy: doktora w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
− posiadać udokumentowany staż w pracy dydaktycznej minimum 5 lat;
− posiadać dorobek naukowy z zakresu nauk o bezpieczeństwie;
− posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach związanych z bezpieczeństwem;
− posiadać doświadczenie dydaktyczne z obszarów związanych z bezpieczeństwem państwa, a w szczególności organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, funkcjonowania służb specjalnych, geopolityki, analizy zagrożeń;
− mieć możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy;
− mieć doświadczenie w prowadzeniu konferencji i seminariów naukowych;
− znać język obcy, preferowany język angielski;
− posiadać umiejętności biegłej obsługa komputera, w tym znajomości aplikacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość.

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do J.M. Rektora PWSZ w Chełmie o zatrudnienie;
2. Życiorys zawodowy;
3. Kwestionariusz osobowy;
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (wykaz dorobku naukowego oraz odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
5. Zobowiązanie do podjęcia pracy w PWSZ w Chełmie jako podstawowym miejscu pracy;
6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.);
7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (82) 565 88 95.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
3. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane będą przetwarzane w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
8. Wniesienie żądaniznać język obcy, preferowany język angielskia usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
w trakcie procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
11. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych osobowych, określa RODO.
Zgłoszenia wraz z dokumentami należy składać do 12-08-2020 r. w Kancelarii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, pok. 112 w godz.: 8.00-15.00. W przypadku przesłania dokumentów decyduje data ich wpływu do Kancelarii Uczelni.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Adiunkt – nauki o bezpieczeństwie 1”
Ilość etatów 1.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30-09-2020 r.
Planowany termin zatrudnienia: 01-10-2020 r.
PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Wygranie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia.
PWSZ w Chełmie nie zapewnia zakwaterowania.

Załączniki

Oświadczenie Art. 113 133,26 KB (pdf) Pobierz załącznik
Kwestionariusz osobowy 14,00 KB (docx) Pobierz załącznik
Oświadczenie RODO 2020 100,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zobowiązanie_podstawowe_miejsce_pracy 163,77 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Dział Kadr
  • Stanowisko:Dział Kadr
  • Czas wytworzenia:13/07/2020
  • UdostępniającyMariusz Maciuk
  • Stanowisko: Dział Kadr