29 stycznia 2021

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
MIASTO: Chełm
STANOWISKO: Instruktor
GRUPA: pracownik dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA: 29.01.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.03.2021 r.
SŁOWA KLUCZOWE: Instruktor, nauki o zdrowiu

OPIS
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.
zm.).
Kandydaci powinni:
– posiadać minimum tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra pielęgniarstwa
ze specjalizacją zawodową;
– posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
– posiadać minimum 5 letni staż pracy w podmiocie leczniczym zgodny z przedmiotem
nauczania;
– mieć doświadczenie w prowadzeniu kształcenia praktycznego dla studentów kierunku
Pielęgniarstwo (zajęcia praktyczne i/lub praktyki zawodowe);
– mieć możliwość prowadzenia zajęć praktycznych z przedmiotu „Anestezjologia
i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia” dla studentów PWSZ w Chełmie – III rok studiów
licencjackich na kierunku „Pielęgniarstwo” realizowanych na terenie SP ZOZ w Łęcznej
potwierdzone zgodą Dyrektora;
– mieć możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu
pracy;
– władać biegle językiem polskim.

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do J.M. Rektora PWSZ w Chełmie o zatrudnienie;
2. Życiorys zawodowy;
3. Kwestionariusz osobowy;
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (wykaz dorobku
naukowego, oświadczenia oraz odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzone
za zgodność z oryginałem);
5. Zobowiązanie do podjęcia pracy w PWSZ w Chełmie jako podstawowym miejscu pracy;
6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100
Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (82) 565 88 95.
2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor
Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub
pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.

3. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie
wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia
na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest
dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do
danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim
przetwarzanie tych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane będą przetwarzane w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub
wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, jak również dla celów i przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
8. Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
w trakcie procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji
prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
11. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych
z ochroną danych osobowych, określa RODO.

 

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesłać do dnia 01.03.2021 r. (decyduje data
wpływu do Uczelni) na adres:
Kancelaria Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Instruktor – nauki o zdrowiu 4”
Ilość etatów 1.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 02.03.2021 r.
Planowany termin zatrudnienia: 03.03.2021 r.
PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi
kandydatami.
Wygranie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia.
PWSZ w Chełmie nie zapewnia zakwaterowania.

Załączniki

R-DK.1102.8.2021 224,62 KB (pdf) Pobierz załącznik
Kwestionariusz_osobowy 14,00 KB (docx) Pobierz załącznik
Kwestionariusz_osobowy_w_pdfie 180,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oswiadczenie_Art._113 133,26 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oswiadczenie_RODO_2020 100,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zobowiazanie_podstawowe_miejsce_pracy 163,77 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja 08.2021 151,43 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Dział Kadr
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-03-02 @ 15:06:50 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg