28 czerwca 2023

INSTYTUCJA: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
MIASTO: Chełm
STANOWISKO: Asystent
GRUPA: pracownik dydaktyczny
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne
DATA OGŁOSZENIA: 28.06.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.07.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.panschelm.edu.pl/oferty-pracy/
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, mechanika i budowa maszyn, nauki medyczne

 OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

 Kandydaci powinni:

 1. posiadać tytuł zawodowy lekarza;
 2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, minimum 2 semestry;
 3. posiadać doświadczenie zdobyte poza szkolnictwem wyższym;
 4. mieć możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu: Człowiek – możliwości i ograniczenia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) oraz Czynnik ludzki (wykłady, ćwiczenia) w ramach szkoleń lotniczych – Part 146;
 5. mieć możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy;
 6. władać biegle językiem polskim;
 7. wykazywać dyspozycyjność pozwalającą na wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych;
 8. posiadać umiejętności biegłej obsługa komputera, w tym znajomości aplikacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do J.M. Rektora PANS w Chełmie o zatrudnienie;
 2. Życiorys zawodowy;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (wykaz dorobku naukowego, oświadczenia oraz odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 5. Zobowiązanie do podjęcia pracy w PANS w Chełmie jako podstawowym miejscu pracy;
 6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)
 8. Oświadczenie odnośnie nepotyzmu.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl, tel. (82) 565 88 95.
 2. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@panschelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
 3. Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane będą przetwarzane w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
  w trakcie procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 11. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych osobowych, określa RODO.

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesłać do dnia 28.07.2023 r. (decyduje data wpływu do Uczelni) na adres:

Kancelaria Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
Pocztowa 54
22-100 Chełm
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystent – mechanika i budowa maszyn 5

Ilość etatów: 1 etat.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.09.2023 r.
Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2023 r.

PANS w Chełmie zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Wygranie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia.
PANS w Chełmie nie zapewnia zakwaterowania.

Załączniki

Informacja 12.2023 637,42 KB (pdf) Pobierz załącznik
R-DK.110.12.2023 474,67 KB (pdf) Pobierz załącznik
R-DK.110.12.2023 – nepotyzm 461,33 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja_RODO 224,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oświadczenie_o_spełnianiu_wymogów_art.113 158,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
Kwestionariusz_osobowy_dla_kandydata 180,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
Oświadczenie_podstawowe_miejsce_pracy 155,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Dział Kadr
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:28/06/2023
 • Udostępniający
 • Stanowisko:

Rejestr zmian

 • Zaktualizowane 2023-09-11 @ 11:38:06 [aktualna wersja] przez Mariusz Maciuk
 • Zaktualizowane 2023-06-28 @ 15:51:45 przez Mariusz Maciuk