Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu N
Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wadium 200.000,00 PLN
Ogłaszający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Województwo LUBELSKIE
Powiat Chełm
Ulica ul. Pocztowa
Numer budynku 54
Publikacja Od 2020-07-10 do 2020-12-31
Termin składania ofert 2020-08-11 12:00:00
Numer zgłoszenia K-ZP.251.33.2020
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
image_pdfimage_print

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową Budynku, w tym w szczególności:1) W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace i pozyskać wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, zezwolenia lub decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji budowy Budynku, w tym w szczególności: a) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, w tym opracowanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym; b) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową, w tym opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym; c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, d) pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, kalibracji mapy, niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy opracowania dokumentacji projektowej; e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji; f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane; g) wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych Programu Funkcyjno Użytkowego oraz jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej; h) wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w przypadku zaistnienia kolizji; i) opracowanie projektu oznakowania nawierzchni; j) wykonanie przedmiarów robót; k) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – treść należy uzgodnić z Zamawiającym; l) wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami; m) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będą konieczne). 2) Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych dla realizacji Budynku prac lub robót budowlanych, w tym w szczególności: a) Prace przygotowawcze, w tym: (i) przygotowanie terenów zielonych (zrywanie, wymiana podłoża) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; (ii) Budowę zjazdu z drogi publicznej (ul. Batorego); (iii) Wykonanie przyłączy ciepłowniczego/gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznego oraz telekomunikacyjnego; (iv) Przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami (jeśli będzie to konieczne); b) w zakresie robót budowlanych dotyczących budowy Budynku wchodzą w szczególności poniższe czynności: (i) budowę Budynku wraz z garażem podziemnym; (ii) wykończenie Budynku i wyposażenie wnętrz; (iii) wyposażenie Budynku we wszystkie niezbędne instalacje lub systemy; (iv) przygotowanie placu budowy; (v) wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy; (vi) geodezyjne Budynku, (vii) rozebranie istniejących obiektów kolidujących z budową; (viii) wykonanie nasypów i wykopów w niezbędnym zakresie; (ix) przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji nawierzchni; (x) transport i utylizacja urobku z rozbiórek; (xi) plantowanie i uporządkowanie terenu; (xii) wszelkie pozostałe prace mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji inwestycji. c) roboty w zakresie ukształtowania Terenu nieruchomości, na której posadowiony będzie Budynek, w tym w szczególności: (i) właściwe ukształtowanie Terenu; (ii) budowa ciągu pieszo-jezdnego, chodników, schodów zewnętrznych, placów i innych powierzchni utwardzonych; (iii) montaż małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe); (iv) zagospodarowanie Terenu zielenią; (v) budowa kanalizacji deszczowej i systemu małej retencji; (vi) wykonanie instalacji oświetlenia terenowego; (vii) wykonanie instalacji monitoringu.

Załączniki

SIWZ 18,06 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 – 5 do SIWZ 92,19 KB (docx) Pobierz załącznik
ZAL_7-~1 8,98 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_6-~1 7,21 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_3-~1 13,05 MB (zip) Pobierz załącznik
Zal_1_KONCEPCJA 16,90 MB (zip) Pobierz załącznik
WARUNKI 18,79 MB (zip) Pobierz załącznik
SIWZ 18,06 MB (pdf) Pobierz załącznik
JEDZ 88,13 KB (zip) Pobierz załącznik
OGOSZE~1 152,40 KB (pdf) Pobierz załącznik
PROGRA~1 3,49 MB (pdf) Pobierz załącznik
Pytania 1 4,13 MB (pdf) Pobierz załącznik
ZAL_2-~1 1,82 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_4-~1 4,66 MB (zip) Pobierz załącznik
ZAL_5-~1 3,35 MB (zip) Pobierz załącznik
ZACZNI~1 719,47 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Magdalena Nowicka
  • Stanowisko:Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  • Czas wytworzenia:10/07/2020
  • UdostępniającyMagdalena Nowicka
  • Stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Rejestr zmian

Brak zmian dla tego wpisu.