Zarządzenia Rektora z 2023 roku

Spis zarządzeń 2023
Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
3 stycznia 2023
1/2023
w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
17 stycznia 2023
2/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie- edycja IV
20 stycznia 2023
3/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu – edycja IV
24 stycznia 2023
4/2023
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzi odkrywcy-inżynieria bez tajemnic”
9 lutego 2023
4.1/2023
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – rok 2022
14 lutego 2023
5/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VIII Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego – „Sprawdź siebie”
14 lutego 2023
6/2023
w sprawie procedury przeprowadzania badań ankietowych wśród przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
14 lutego 2023
7/2023
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry administracyjnej i dydaktycznej w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
15 lutego 2023
8/2023
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 109/2022 w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
15 lutego 2023
9/2023
w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
15 lutego 2023
10/2023
w sprawie Komisji Rekrutacyjnej
20 lutego 2023
11/2023
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 45/2007 Rektora PWSZ w Chełmie
27 lutego 2023
12/2023
w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo
27 lutego 2023
13/2023
w sprawie konsultacji dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
17 marca 2023
14/2023
w sprawie Szkolenia na typ Cessna 172 z silnikiem Lycoming i Continental
20 marca 2023
15/2023
w sprawie ustanowienia w dniu 23 marca 2023 r. godzin wolnych od zajęć
20 marca 2023
16/2023
w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo
20 marca 2023
17/2023
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
21 marca 2023
18/2023
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego” (z późn. zm.)
23 marca 2023
19/2023
w sprawie przekazywania do Archiwum Zakładowego teczek akt osobowych studentów
23 marca 2023
20/2023
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kursy języka polskiego

23 marca 2023
21/2023

w sprawie zwrotu studentom kosztów dojazdu na zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe

30 marca 2023
22/2023

w sprawie procedury przeprowadzania badań ankietowych wśród członków kół naukowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

7 kwietnia 2023
23/2023

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 51/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

11 kwietnia 2023
24/2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji monitoringu i windykacji należności pieniężnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

24 kwietnia 2023
25/2023

w sprawie ustalenia terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2023/2024

24 kwietnia 2023
26/2023

w sprawie ustalenia terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika na rok akademicki 2023/2024

24 kwietnia 2023
27/2023

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

24 kwietnia 2023
28/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

24 kwietnia 2023
29/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej okazjonalnej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

24 kwietnia 2023
30/2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

24 kwietnia 2023
31/2023

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

24 kwietnia 2023
32/2023

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

25 kwietnia 2023
33/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu fotograficznego „Gramy w zielone – krajobraz, fauna i flora Lubelszczyzny. Edycja druga”

26 kwietnia 2023
34/2023

w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry administracyjnej i dydaktycznej w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”

26 kwietnia 2023
35/2023

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu kosztów ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

28 kwietnia 2023
36/2023

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej”

28 kwietnia 2023
37/2023

w sprawie zmiany Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

28 kwietnia 2023
38/2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia (z późn.zm).

5 maja 2023
39/2023

w sprawie procedury przeprowadzania badań ankietowych wśród nauczycieli akademickich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

8 maja 2023
40/2023

w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

11 maja 2023
41/2023

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

11 maja 2023
42/2023

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

11 maja 2023
43/2023

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

11 maja 2023
44/2023

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024

11 maja 2023
45/2023

w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2023/2024

11 maja 2023
46/2023

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024
12 maja 2023
47/2023
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z otoczeniem społecznym i zarządzania karierą
15 maja 2023
48/2023
w sprawie zmiany Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
15 maja 2023
49/2023
w sprawie zmiany Procedury Antydyskryminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
17 maja 2023
50/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
18 maja 2023
51/2023
w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
18 maja 2023
52/2023
w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów i studentek oraz powołania komisji ds. rekrutacji studentów i studentek w projekcie pn.: „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
23 czerwca 2023
53/2023
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
23 czerwca 2023
54/2023
w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 czerwca 2023
55/2023
w sprawie zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
23 czerwca 2023
56/2023
w sprawie procedury przeprowadzania badań ankietowych wśród pracowników administracyjnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
30 czerwca 2023
57/2023
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 29/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 lipca 2023
58/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024
14 lipca 2023
59/2023
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.)
19 lipca 2023
60/2023
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2021 z dnia 27 września 2021 r.  w sprawie określenia kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2025 r.
19 lipca 2023
61/2023
w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024
19 lipca 2023
62/2023
w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 na kierunku Pielęgniarstwo
31 lipca 2023
63/2023
w sprawie zasad projektowania i doskonalenia efektów uczenia się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
16 sierpnia 2023
64/2023
w sprawie Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024
17 sierpnia 2023
65/2023
w sprawie określenia liczby miejsc na studiach pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024
17 sierpnia 2023
66/2023
w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na kierunek Położnictwo – studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2023/2024
17 sierpnia 2023
67/2023
w sprawie kompetencji cyfrowych niezbędnych do rejestracji w systemie IRK, wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek Położnictwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
17 sierpnia 2023
68/2023
w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na kierunek Położnictwo – studia pierwszego stopnia
17 sierpnia 2023
69/2023
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2023 z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
17 sierpnia 2023
70/2023
w sprawie wyznaczenia komisji rekrutacyjnej na kierunek Położnictwo
28 sierpnia 2023
71/2023
w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 na kierunku Położnictwo
28 sierpnia 2023
72/2023
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.)
1 września 2023
73/2023
w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
4 września 2023
74/2023
w sprawie liczebności grup studenckich
4 września 2023
75/2023
w sprawie zmiany terminarza postępowania rekrutacyjnego na studia na kierunku Pielęgniarstwo na rok akademicki 2023/2024
11 września 2023
76/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu filmowego „Naukowo nakręceni”
18 września 2023
77/2023
w sprawie wprowadzenia regulaminów kursów specjalistycznych
18 września 2023
78/2023
w sprawie powołania kierownika kursu specjalistycznego
18 września 2023
79/2023
w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Położnictwo
22 września 2023
80/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studiów I stopnia w Instytucie Nauk Medycznych  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
22 września 2023
81/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu międzyszkolnego turnieju matematyczno-fizycznego „Matemorfoza”
22 września 2023
82/2023
w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
25 września 2023
83/2023
w sprawie dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
25 września 2023
84/2023
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
28 września 2023
85/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu międzyszkolnego turnieju biologicznego „Meduza”
28 września 2023
86/2023
w sprawie wprowadzenia Regulaminu międzyszkolnego turnieju chemicznego „Elektron”
28 września 2023
87/2023
w sprawie wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim PANS w Chełmie
29 września 2023
88/2023
w sprawie Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 września 2023
89/2023
w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
29 września 2023 90/2023 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 września 2023 91/2023 w sprawie Komisji Konkursowej
29 września 2023 92/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Szkolenia Personelu Technicznego  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
10 października 2023 93/2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
10 października 2023 94/2023 w sprawie Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
19 października 2023 95/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
30 października 2023 96/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wojewódzkiego konkursu recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych
15 listopada 2023 97/2023 w sprawie zasad zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
20 listopada 2023 98/2023 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
20 listopada 2023 99/2023 w sprawie wprowadzenia Zasad Odbywania Praktyk Zawodowych w Ramach Studiów Podyplomowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
5 grudnia 2023 100/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
14 grudnia 2023 101/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia studentom kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Edycja I
18 grudnia 2023 102/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
28 grudnia 2023 103/2023 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
28 grudnia 2023 104/2023 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
28 grudnia 2023 105/2023 w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo
28 grudnia 2023 106/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
28 grudnia 2023 107/2023 w sprawie organizacji posiedzeń organów kolegialnych, komisji, zespołów i innych gremiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
28 grudnia 2023 108/2023 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian