Zarządzenia Rektora z 2022 roku

Spis zarządzeń 2022

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie/Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
3 stycznia 2022 r.
1/2022
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami
10 stycznia 2022 r.
2/2022
w zmiany Zarządzenia nr 78/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
10 stycznia 2022 r.
3/2022
w sprawie wprowadzenia Procedury Antydyskryminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
10 stycznia 2022 r.
4/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 stycznia 2022 r.
5/2022
w sprawie Szkolenia z języka angielskiego, przygotowującego do egzaminów państwowych KSEJ
12 stycznia 2022 r.
6/2022
w sprawie powołania Komisji Antydyskryminacyjnej
12 stycznia 2022 r.
7/2022
w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej
17 stycznia 2022 r.
8/2022
w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Matematyka
21 stycznia 2022 r.
9/2022
w sprawie zasad realizacji wykładów w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 6 lutego 2022 r.
21 stycznia 2022 r.
10/2022
w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 6 lutego 2022 r.
24 stycznia 2022 r.
11/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia
24 stycznia 2022 r.
12/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ( z późn. zm.)
26 stycznia 2022 r.
13/2022
w sprawie zajęć realizowanych w ramach projektu „ Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”
7 lutego 2022 r.
14/2022
w sprawie organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
10 lutego 2022 r.
15/2022
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – rok 2021
11 lutego 2022 r.
16/2022
w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia – II edycja
14 lutego 2022 r.
17/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VIII Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego – „Sprawdź siebie”
16 lutego 2022 r.
18/2022
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
18 lutego 2022 r.
19/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
18 lutego 2022
20/2022
w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
25 lutego 2022
21/2022
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
8 marca 2022 r.
22/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
18 marca 2022
23/2022
w sprawie zwalniania z opłat za miejsce w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
21 marca 2022 r.
24/2022
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn
24 marca 2022
25/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 marca 2022
26/2022
w sprawie zasad udziału obywateli Ukrainy w zajęciach na studiach I stopnia prowadzonych w PWSZ w Chełmie
24 marca 2022
27/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych pt. „Mierz wysoko!”
25 marca 2022
28/2022
w sprawie Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego
29 marca 2022 r.
29/2022
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
29 marca 2022 r.
30/2022
w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
1 kwietnia 2022
31/2022
w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studentów z Ukrainy, ubiegających się o przeniesienie na studia do PWSZ w Chełmie
1 kwietnia 2022 r.
32/2022
w sprawie wysokości opłat za Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie A1
1 kwietnia 2022 r.
33/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie – edycja III
7 kwietnia 2022
34/2022
w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
8 kwietnia 2022 r.
35/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 kwietnia 2022
36/2022
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 84/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa dotyczących organizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2
12 kwietnia 2022 r.
37/2022
w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2022/2023
12 kwietnia 2022 r.
38/2022
w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2022/2023
27 kwietnia 2022
39/2022
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry administracyjnej i dydaktycznej w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
27 kwietnia 2022 r.
40/2022
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów i studentek w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
6 maja 2022 r.
41/2022
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
9 maja 2022
42/2022
w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
9 maja 2022 r.
43/2022
w sprawie zmiany nazwy Uczelni
13 maja 2022 r.
44/2022
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie ( z późn. zm.)
13 maja 2022 r.
45/2022
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 maja 2022 r.
46/2022
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 maja 2022
47/2022
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 maja 2022 r.
48/2022
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2022/2023
13 maja 2022 r.
49/2022
w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2022/2023
16 maja 2022
50/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „ Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”
16 maja 2022
51/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
16 maja 2022 r.
52/2022
w sprawie zasad wykorzystywania godła Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
16 maja 2022
53/2022
w sprawie przeprowadzania ankiet on-line dla kandydatów na studia i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego na temat dostępności informacji o studiach w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
16 maja 2022
54/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (z późn.zm.)
16 maja 2022
55/2022
w sprawie Znaku graficznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
23 maja 2022
56/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 czerwca 202
57/2022
w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
1 czerwca 2022
58/2022
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”
9 czerwca 2022 r.
59/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie- na rzecz Rozwoju Regionalnego”
14 czerwca 2022 r.
60/2022
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2022
14 czerwca 2022 r.
61/2022
w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz określenia zasad jego wydawania
7 lipca 2022
62/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej
15 lipca 2022
63/2022
w sprawie określenia liczby miejsc na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2022/2023
15 lipca 2022
64/2022
w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na kierunek Mechanika i budowa maszyn – studia drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023
15 lipca 2022
65/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
15 lipca 2022 r.
66/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
15 lipca 2022 r.
67/2022
w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2022/2023 na kierunek Mechanika i budowa maszyn – studia drugiego stopnia
15 lipca 2022
68/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023
21 lipca 2022
69/2022
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2022
22 lipca 2022 r.
70/2022
w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023
22 lipca 2022 r.
71/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2022/2023
22 lipca 2022 r.
72/2022
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
5 sierpnia 2022
73/2022
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie (z późn. zm.)
24 sierpnia 2022
74/2022
w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
15 września 2022
75/2022
w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry administracyjnej i dydaktycznej w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni- II edycja”
15 września 2022
76/2022
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 23/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zwalniania z opłat za miejsce w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
23 września 2022
77/2022
w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Technicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
23 września 2022
78/2022
w sprawie wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim PANS w Chełmie
23 września 2022
79/2022
w sprawie Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
23 września 2022
80/2022
w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
26 września 2022
81/2022
w sprawie Procedury opłat studentów, uczestników Studiów Podyplomowych, mieszkańców Domu Studenckiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
26 września 2022
82/2022
w sprawie wprowadzenia Instrukcji monitoringu i windykacji należności pieniężnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
26 września 2022
83/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2022/2023
26 września 2022
84/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2022/2023 na kierunek Mechanika i budowa maszyn – studia drugiego stopnia
26 września 2022
85/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzenia nr 63/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.
29 września 2022
86/2022
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 września 2022
87/2022
w sprawie Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 września 2022
88/2022
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
29 września 2022
89/2022
w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023
29 września 2022
90/2022
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 września 2022
91/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.)
29 września 2022
92.1/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
29 września 2022
92.2/2022
w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia procedur projakościowych oraz Zespołu ds. ewaluacji jakości kształcenia
29 września 2022
92.3/2022
w sprawie zmiany Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 września 2022
93/2022
w sprawie utworzenia Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym
29 września 2022
94/2022
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów
10 października 2022
95/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2019 Rektora PWSZ w Chełmie w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 października 2022
96/2022
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry kierowniczej i administracyjnej w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”
25 października 2022
97/2022
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2022 r.
28 października 2022
98/2022
w sprawie powołania kierownika kursu specjalistycznego
28 października 2022
99/2022
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych
10 listopada 2022
100/2022
w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
10 listopada 2022
101/2022
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wojewódzkiego konkursu recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych „Wielkie Damy poezji polskiej i ukraińskiej- Wisława Szymborska i Lina Kostenko”
24 listopada 2022
102/2022
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2022
24 listopada 2022
103/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (z późn. zm.)
29 listopada 2022
104/2022
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2022 Rektora PANS w Chełmie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
29 listopada 2022
105/2022
w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
9 grudnia 2022
106/2022
w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
19 grudnia 2022
107/2022
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2022
19 grudnia 2022
108/2022
w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok 2023
19 grudnia 2022
109/2022
w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
19 grudnia 2022
110/2022
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian