Zarządzenia Rektora z 2020 roku

Spis zarządzeń 2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
2 stycznia 2020

1/2020

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2013 r. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad dyscypliny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
17 stycznia 2020

2/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko-plastycznego „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś…”
17 stycznia 2020

3/2020

w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo
21 stycznia 2020

4/2020

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
20 stycznia 2020

5/2020

w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów.
22 stycznia 2020

6/2020

w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
23 stycznia 2020

7/2020

w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej.
12 lutego 2020

8/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu VII Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego – „Sprawdź siebie”.
13 lutego 2020

9/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
13 lutego 2020

10/2020

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników PWSZ w Chełmie w projekcie pt.” Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie.
14 lutego 2020

11/2020

w sprawie Struktury zarządzania projektem Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura.
28 lutego 2020

12/2020

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
5 marca 2020

13/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
11 marca 2020

14/2020

w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
12 marca 2020

15/2020

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
12 marca 2020

16/2020

w sprawie zmiany Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu podróży służbowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
16 marca 2020

17/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
16 marca 2020

18/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
17 marca 2020

19/2020

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
23 marca 2020

20/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2020 w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

w zakresie udzielania pierwszej pomocy

23 marca 2020

21/2020

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe.
23 marca 2020

22.1/2020

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.
23 marca 2020

22.2/2020

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
26 marca 2020

23/2020

w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.
30 marca 2020

24/2020

w sprawie powołania Komisji ds. nauczycieli akademickich PWSZ w Chełmie.
2 kwietnia 2020

25/2020

w sprawie przyznawania zapomóg w związku z wystąpieniem

COVID-19.

2 kwietnia 2020

26/2020

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2 kwietnia 2020

27/2020

w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich.
2 kwietnia 2020

28/2020

w sprawie realizacji programów studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zagrożenia COVID-19.
7 kwietnia 2020

29/2020

w sprawie szczegółowych zasad kształcenia na odległość, monitoringu jakości zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się w okresie zagrożenia COVID-19.
10 kwietnia 2020

30/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2020 w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
10 kwietnia 2020

31/2020

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania Ankiety oceny zajęć prowadzonych w formie zdalnej.
22 kwietnia 2020

32/2020

w sprawie zasad organizacji posiedzeń organów kolegialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
30 kwietnia 2020

33/2020

w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów PWSZ w Chełmie.
12 maja 2020

34/2020

w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
12 maja 2020

35/2020

w sprawie zmiany prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok.
14 maja 2020

36/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2020

37/2020

w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.
14 maja 2020

38/2020

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2020/2021.
14 maja 2020

39/2020

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika na rok akademicki 2020/2021
14 maja 2020

40/2020

w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.
14 maja 2020

41/2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
14 maja 2020

42/2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
14 maja 2020

43/2020

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
14 maja 2020

44/2020

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
14 maja 2020

45/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych.
14 maja 2020

46/2020

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2020/2021.
14 maja 2020

47/2020

w sprawie działalności Biblioteki PWSZ w Chełmie.
25 maja 2020

48/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
26 maja 2020

49/2020

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
27 maja 2020

50/2020

w zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych.
27 maja 2020

51/2020

w sprawie organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
27 maja 2020

52/2020

w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
27 maja 2020

53/2020

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
27 maja 2020

54/2020

w sprawie zasad funkcjonowania oraz pobierania opłat za korzystanie z domu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni.
28 maja 2020

55/2020

w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
28 maja 2020

56/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
28 maja 2020

57.1/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów.
28 maja 2020

57.2/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie.
25 czerwca 2020

58/2020

w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry kierowniczej i administracyjnej w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”.
25 czerwca 2020

59/2020

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2020.
25 czerwca 2020

60/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
29 czerwca 2020

61/2020

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie wakacyjnym.
29 czerwca 2020

62/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów.
14 lipca 2020

63/2020

w sprawie przekształcenia niektórych kierunków studiów podyplomowych.
14 lipca 2020

64/2020

w sprawie udostępniania statków powietrznych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
27 lipca 2020

65/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo Studiów I stopnia w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
27 lipca 2020

66/2020

w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania w warunkach symulowanych części praktycznej egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studiów I stopnia w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
29 lipca 2020

67/2020

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny.
29 lipca 2020

68/2020

W sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
7 sierpnia 2020

69/2020

w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7 sierpnia 2020

70/2020

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry dydaktycznej w projekcie „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie
7 sierpnia 2020

71/2020

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
7 sierpnia 2020

72/2020

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie personelu lotniczego w zakresie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy
20 sierpnia 2020

73/2020

w sprawie wznowienia kształcenia przez Centrum Lotnicze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
    31 sierpnia 2020

74/2020

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
31 sierpnia 2020

75/2020

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo
31 sierpnia 2020

76/2020

w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
7 września 2020

77/2020

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
7 września 2020

78/2020

w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
7 września 2020

79/2020

w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
7 września 2020

80/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
10 września 2020

81/2020

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
11 września  2020

82/2020

w sprawie ustalenia liczby miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie oraz zasad kwaterowania w okresie trwania epidemii COVID-19
11 września 2020

83/2020

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie trwania epidemii COVID-19
11 września 2020

84/2020

w sprawie zasad bezpieczeństwa dotyczących organizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2
14 września 2020

85/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
23 września 2020

86/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
23 września 2020

87/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń dla Studentów  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
23 września 2020

88/2020

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
23 września 2020

89/2020

w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021
23 września 2020

90/2020

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg w związku z wystąpieniem COVID-19
24 września 2020

91/2020

w sprawie zasad kształcenia prowadzonego w sposób zdalny
25 września 2020

92/2020

w sprawie wprowadzenia Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2
28 września 2020

93/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
28 września 2020

94/2020

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
30 września 2020

95/2020

w sprawie zmiany Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
30 września 2020

96/2020

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
30 września 2020

97/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2020 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego PWSZ w Chełmie w okresie trwania epidemii COVID-19
30 września 2020

98/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2019 z dnia 27 września 2019 r.
30 września 2020

99/2020

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
30 września 2020

100/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych
12 października 2020

101/2020

w sprawie zasad ochrony osób przebywających na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie stanu epidemii
12 października 2020

102/2020

w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów i studentek w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
14 października 2020

103/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za kursy dokształcające
19 października 2020

104/2020

w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych
19 października 2020

105/2020

w sprawie zmiany organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
19 października 2020

106/2020

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
13 listopada 2020

107/2020

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
17 listopada 2020

108/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
30 listopada 2020

109/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zasad ochrony osób przebywających na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie stanu epidemii
30 listopada 2020

109.1/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zasad ochrony osób przebywających na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie stanu epidemii
30 listopada 2020

109.2/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 104/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych
30 listopada 2020

109.3/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
1 grudnia 2020

110/2020

w sprawie zasad ewidencji i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich.
2 grudnia 2020

111/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zasad ochrony osób przebywających na terenie  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie stanu epidemii (z późn.zm.)
2 grudnia 2020

112/2020

w sprawie organizacji posiedzeń organów kolegialnych, komisji, zespołów i innych gremiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
2 grudnia 2020

113/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014  w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (z późn. zm.)
8 grudnia 2020

114/2020

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
16 grudnia 2020

115/2020

w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów
22 grudnia 2020

116/2020

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22 grudnia 2020

117/2020

w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2021
28 grudnia 2020

118/2020

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich
28 grudnia 2020

119/2020

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów
28 grudnia 2020

120/2020

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
28 grudnia 2020

121/2020

w sprawie Procedury realizacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN
      28 grudnia 2020

122/2020

w sprawie Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości co najmniej 130 000 PLN w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 grudnia 2020

123/2020

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości co najmniej 130 000 zł
28 grudnia 2020

124/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów (z późn.zm)
28 grudnia 2020
125/2020
w sprawie Uczelnianego Programu Rozwoju Absolwenta Kierunku Pielęgniarstwo
30 grudnia 2020
126/2020
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
30 grudnia 2020
127/2020
w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
30 grudnia 2020
128/2020
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian