Zarządzenia Rektora z 2019 roku

Spis zarządzeń 2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
10 stycznia 2019

1/2019

w sprawie Regulaminu podróży służbowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
10 stycznia 2019

2/2019

w sprawie Procedury opłat studentów, uczestników Studiów Podyplomowych, mieszkańców Domu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
10 stycznia 2019

3/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
22 stycznia 2019

4/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 stycznia 2019

5/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 stycznia 2019

6/2019

w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
31 stycznia 2019

7/2019

w sprawie kryteriów doboru kadry oraz wymagań dla podmiotów, przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo
31 stycznia 2019

8/2019

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018
7 lutego 2019

9/2019

w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz określenia zasad jego wydawania
7 lutego 2019

10/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu – edycja druga
12 lutego 2019

11/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego – „Sprawdź siebie”
26 lutego 2019

12/2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Programu rozwojowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019 – 2021
1 marca 2019

13/2019

w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
11 marca 2019

14/2019

w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia
12 marca 2019

15/2019

w sprawie opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 marca 2019

16/2019

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020
14 marca 2019

17/2019

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020
18 marca 2019

18/2019

w sprawie wysokości opłat za kursy języka polskiego
18 marca 2019

19/2019

w sprawie Szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

w zakresie udzielania pierwszej pomocy

20 marca 2019

20/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”
20 marca 2019

21/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
25 marca 2019

22/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia w PWSZ w Chełmie zmian, wynikających z Konstytucji dla Nauki
1 kwietnia 2019

23/2019

w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
1 kwietnia 2019

24/2019

w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
16 kwietnia 2019

25/2019

w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
16 kwietnia 2019

26/2019

w sprawie zatwierdzenia zmian w prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
18 kwietnia 2019

27/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
29 kwietnia 2019

28/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
29 kwietnia 2019

29/2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
29 kwietnia 2019

30/2019

w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
7 maja 2019

31/2019

w sprawie studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
14 maja 2019

32/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia
14 maja 2019

33/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
14 maja 2019

34/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2019

35/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2019

36/2019

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związanych z kształceniem na studiach w języku obcym na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2019

37/2019

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2019

38/2019

w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów
14 maja 2019

39/2019

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 maja 2019

40/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
14 maja 2019

41/2019

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
20 maja 2019

42/2019

w sprawie Regulaminu ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” w PWSZ w Chełmie na lata 2019-2021

w PWSZ w Chełmie na lata 2019 – 2021

20 maja 2019

43/2019

w sprawie Programu Stypendialnego Studenta w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”
20 maja 2019

44/2019

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do Projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”
10 czerwca 2019

45/2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
10 czerwca 2019

46/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
10 czerwca 2019

47/2019

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
28 czerwca 2019

48/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
1 lipca 2019

49/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
1 lipca 2019

50/2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 lipca 2019

51/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”
1 lipca 2019

52/2019

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 lipca 2019

53/2019

w sprawie ustalenia wysokości kaucji za miejsce w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
1 lipca 2019

54/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
5 lipca 2019

55/2019

w sprawie przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
5 lipca 2019

56/2019

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
15 lipca 2019

57/2019

w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
15 lipca 2019

58/2019

w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Chełmie

 

23 lipca 2019

59/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
29 lipca 2019

60/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
29 lipca 2019

61/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020
29 lipca 2019

62/2019

w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
29 lipca 2019

63/2019

w sprawie zmiany Regulaminu ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” w PWSZ w Chełmie na lata 2019-2021

w PWSZ w Chełmie na lata 2019 – 2021

29 lipca 2019

64/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”
29 lipca 2019

65/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
29 sierpnia 2019

66/2019

w sprawie zatwierdzenia Programu Lotów Treningowych PWSZ
2 września 2019

67/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa kadry administracyjnej i dydaktycznej w projekcie „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
2 września 2019

68/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
2 września 2019

69/2019

w sprawie Regulaminu korzystania z Internetowej Skrzynki Jakości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
2 września 2019

70/2019

w sprawie przechowywania prac sprawdzających i zaliczeniowych
9 września 2019

71/2019

w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
9 września 2019

72/2019

w sprawie zasad oceny i monitorowania efektów uczenia się w PWSZ w Chełmie
9 września 2019

73/2019

w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 września 2019

74/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”
16 września 2019

75/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
16 września 2019

76/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów i studentek oraz powołania komisji ds. rekrutacji studentów i studentek w projekcie pn.: „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”
16 września 2019

77/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
16 września 2019

78/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
23 września 2019

79/2019

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Chełmie do dyscyplin naukowych dla cykli rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
23 września 2019

80/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
27 września 2019

81/2019

w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń dla studentów oraz ustalenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
27 września 2019

82/2019

w sprawie Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
27 września 2019

83/2019

w sprawie określenia wzoru oświadczenia studenta w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie
30 września 2019

84/2019

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
30 września 2019

85/2019

w sprawie Polityki Jakości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 października 2019

86/2019

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z otoczeniem społecznym i zarządzania karierą
1 października 2019

87/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pt.: „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”
1 października 2019

88/2019

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników PWSZ w Chełmie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pt.: „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”
1 października 2019

89/2019

w sprawie liczebności grup studenckich
1 października 2019

90/2019

w sprawie określenia liczby Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 października 2019

91/2019

w sprawie wzoru Karty Obiegowej i formularza Indywidualnego Rozliczenia Zajęć Dydaktycznych
3 października 2019

92/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
3 października 2019

93/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
3 października 2019

94/2019

w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020
18 października 2019

95/2019

w sprawie kursów językowych
18 października 2019

96/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”
30 października 2019

97/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Zawsze niech świeci słońce” – rosyjska poezja dziecięca
5 listopada 2019

98/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
18 listopada 2019

99/2019

w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
2 grudnia 2019

100/2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3 grudnia 2019

101/2019

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

9 grudnia 2019

102/2019

w sprawie powołania Komisji do spraw rozwoju kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 grudnia 2019

103/2019

w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
20 grudnia 2019

104/2019

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
20 grudnia 2019

105/2019

w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2020
20 grudnia 2019

106/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
20 grudnia 2019

107/2019

w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
20 grudnia 2019

108/2019

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach w PWSZ w Chełmie
20 grudnia 2019
109/2019
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
30 grudnia 2019
110/2019
w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
30 grudnia 2019
111/2019
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2016 z 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2022-06-03 @ 15:04:31 [aktualna wersja] przez Mariusz Maciuk
  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:43:55 przez Leszek Zadrąg