Zarządzenia Rektora z 2018 roku

Spis zarządzeń 2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
15 stycznia 2018

1/2018

w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
16 stycznia 2018

2/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie”
31 stycznia 2018

3/2018

w sprawie zestawienia realizowanych godzin dydaktycznych
1 lutego 2018

4/2018

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Inwestycji
12 lutego 2018

5/2018

w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
12 lutego 2018

6/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad sprawowania kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
1 2 lutego 2018

7/2018

w sprawie Programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
26 lutego 2018

8/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”
28 lutego 2018

9/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,,Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu” – edycja pierwsza
28 lutego 2018

10/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
15 marca 2018

11/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,,Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu” – edycja pierwsza
15 marca 2018

12/2018

w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
15 marca 2018

13/2018

w sprawie Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego
15 marca 2018

14/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Edycja Piąta
16 marca 2018

15/2018

w sprawie wprowadzenia Procedury finansowania prac dyplomowych w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
16 marca 2018

16/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w PWSZ w Chełmie
11 kwietnia 2018

17/2018

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019
11 kwietnia 2018

18/2018

w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019
12 kwietnia 2018

19/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie II edycja 2018
13 kwietnia 2018

20/2018

w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia
13 kwietnia 2018

21/2018

w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania wydatkowania środków z dotacji otrzymywanej na realizację zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków

szkoleniowych kadr powietrznych

19 kwietnia 2018

22/2018

w sprawie wprowadzenia wzoru formularza Oceny pracy dyplomowej
23 kwietnia 2018

23/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”
23 kwietnia 2018

24/2018

w sprawie powołania Komisji ds. Rekrutacji Studentów – uczestników projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”
23 kwietnia 2018

25/2018

w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
27 kwietnia 2018

26/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
8 maja 2018

27/2018

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 maja 2018

28/2018

w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
24 maja 2018

29/2018

w sprawie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w PWSZ w Chełmie
24 maja 2018

30/2018

w sprawie Procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
28 maja 2018

31/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie
28 maja 2018

32/2018

w sprawie Regulaminu ponadprogramowych praktyk studenckich na kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”
28 maja 2018

33/2018

w sprawie wzoru umowy o przystąpienie do projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”
28 maja 2018

34/2018

w sprawie Programu stypendialnego w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”
14 czerwca 2018

35/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019
20 czerwca 2018

36/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
20 czerwca 2018

37/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”
20 czerwca 2018

38/2018

w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji studentek i studentów – uczestniczek/uczestników projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”
26 czerwca 2018

39/2018

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
26 czerwca 2018

40/2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
26 czerwca 2018

41/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
26 czerwca 2018

42/2018

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
26 czerwca 2018

43/2018

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
5 lipca 2018

44/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów, Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk oraz Regulaminu wyboru instytucji/podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie praktyk zawodowych
5 lipca 2018

45/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
16 lipca 2018

46/2018

w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Filologia, Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika oraz Stosunki międzynarodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór
16 lipca 2018

47/2018

w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom uczestniczącym w projekcie pn. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór oraz wzoru umowy o przystąpienie do projektu
18 lipca 2018

49/2018

w sprawie określenia zasad organizacji Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki
25 lipca 2018

50/2018

w sprawie opłaty za kurs dokształcający
25 lipca 2018

51/2018

w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
25 lipca 2018

52/2018

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
27 lipca 2018

53/2018

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019
27 lipca 2018

54/2018

w sprawie Komisji Rekrutacyjnej
13 sierpnia 2018

55/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
13 sierpnia 2018

56/2018

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019
16 sierpnia 2018

57/2018

w sprawie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2018/2019
16 sierpnia 2018

58/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera”
17 sierpnia 2018

59/2018

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
27 sierpnia 2018

60/2018

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019
28 sierpnia 2018

61/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3 września 2018

62/2018

w sprawie zmiany zarządzenie nr 26/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
11 wrześnie 2018

63/2018

w sprawie ustalenia wysokości zadatku oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
18 września 2018

64/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckim

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

18 września 2018

65/2018

w sprawie Komisji Rekrutacyjnej
28 września 2018

66/2018

w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
28 września 2018

67/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia 51/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

28 września 2018

68/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
28 września 2018

69/2018

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
28 września 2018

70/2018

w sprawie Procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 września 2018

71/2018

w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
28 września 2018

72/2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Studia dualne w PWSZ w Chełmie”
28 września 2018

73/2018

w sprawie Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
28 września 2018

74/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia w PWSZ

w Chełmie zmian, wynikających z Konstytucji dla Nauki

19 października 2018

75/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

19 października 2018

76/2018

w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 października 2018

77/2018

w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
29 października 2018

78/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej dla szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) „Służba wierszom próżności nie cierpi i żalów”. Poezja Włodzimierza Wysockiego
29 października 2018

79/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2018 w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji studentek i studentów – uczestniczek/uczestników projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”
14 listopada 2018

80/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu literackiego dla studentów I i II roku filologii angielskiej
30 listopada 2018

81/2018

w sprawie utworzenia Pracowni „Centrum Edukacji Matematycznej”
30 listopada 2018

82/2018

w sprawie utworzenia Pracowni Ekologii i Łowiectwa
30 listopada 2018

83/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie
30 listopada 2018

84/2018

w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Kwalifikacji Zawodowych
3 grudnia 2018

85/2018

w sprawie wprowadzenia Znaku graficznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
13 grudnia 2018

86/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii PWSZ w Chełmie
18 grudnia 2018

87/2018

w sprawie wprowadzenie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

31 grudnia 2018

88/2018

w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

do celów umarzania kredytów studenckich

31 grudnia 2018

89/2018

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

31 grudnia 2018
90/2018
w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich
31 grudnia 2018
91/2018
w sprawie zasad Gospodarki Finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian