Zarządzenia Rektora z 2016 roku

Spis zarządzeń 2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data zarządzenia Numer i tytuł zarządzenia
18 stycznia 2016 r. 1/2016 w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

21 stycznia 2016 r. 2/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w PWSZ w Chełmie
21 stycznia 2016 r. 3/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2016  Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie z dnia 14 stycznia 2016 r.

z dnia 14 stycznia 2016 r.

21 stycznia 2016 r. 4/2016 w sprawie sposobu powołania Prorektorów
21 stycznia 2016 r. 5/2016 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Diagnostyka stanu i procesu z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej
29 stycznia 2016 r. 6/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 lutego 2016 r. 7/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, rejestracji, działania oraz likwidacji uczelnianych organizacji studenckich
22 lutego 2016 r. 8/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
25 lutego 2016 r. 9/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3 marca 2016 r. 10/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu III Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”
7 marca 2016 r. 11/2016 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów

o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2016

7 marca 2016 r. 12/2016 w sprawie wysokości opłat za kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych
30 marca 2016 r. 13/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu literackiego „Wspomnienia, wspomnienia…”
1 kwietnia 2016 r. 14/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego „Książka moim przyjacielem”
12 kwietnia 2016 r. 15/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

15 kwietnia 2016 r. 16/2016 w sprawie wysokości opłat za kurs dokształcający „Szkolenie w zakresie cięcia hydroabrazyjnego (WaterJet) oraz plazmowego”
25 kwietnia 2016 r. 17/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
26 kwietnia 2016 r. 18/2016 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2016/2017
26 kwietnia 2016 r. 19/2016 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017
26 kwietnia 2016 r. 20/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
26 kwietnia 2016 r. 21/2016 w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich
26 kwietnia 2016 r. 22/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
26 kwietnia 2016 r. 23/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2016 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
26 kwietnia 2016 r. 24/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

16 maja 2016 r. 25/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
16 maja 2016 r. 26/2016 w sprawie w sprawie zasad przyjmowania cudzoziemców na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

6 czerwca 2016 r. 27/2016 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 czerwca 2016 r. 28/2016 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 czerwca 2016 r. 29/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13 czerwca 2016 r. 30/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
14 czerwca 2016 r. 31/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017
14 czerwca 2016 r. 32/2016 w sprawie liczby kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, która warunkuje uruchomienie kształcenia na danym kierunku/specjalności studiów
14 czerwca 2016 r. 33/2016 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 czerwca 2016 r. 34/2016 w sprawie ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
21 czerwca 2016 r. 35/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Znajomości

Języka Polskiego przez Cudzoziemców

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 czerwca 2016 r. 36/2016 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
27 czerwca 2016 r. 37/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

27 czerwca 2016 r. 38/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

25 lipca 2016 r. 39/2016 w sprawie określenia zasad organizacji Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki
1 września 2016 r. 40/2016 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów
1 września 2016 r. 41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
1 września 2016 r. 42/2016 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
9 września 2016 r. 43/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
19 września 2016 r. 44/2016 w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

19 września 2016 r. 45/2016 w sprawie zmiany wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017
19 września 2016 r. 46/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
28 września 2016 r. 47/2016 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
28 września 2016 r. 48/2016 w sprawie utworzenia Laboratoriów w ramach Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie
28 września 2016 r. 49/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
29 września 2016 r. 50/2016 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
29 września 2016 r. 51/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2016 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
29 września 2016 r. 52/2016 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
29 września 2016 r. 53/2016 w sprawie zasad realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
4 października 2016 r. 54/2016 w sprawie powołania Zespołów ds. Opracowania Raportów Samooceny  na Kierunku Elektrotechnika oraz na Kierunku Budownictwo  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
24 października 2016 r. 55/2016 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
26 października 2016 r. 56/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej dla szkół ponadgimnazjalnych „Kwiaty naszego niespotkania” – poezja Anny Achmatowej
14 listopada 2016 r. 57/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku
14 listopada 2016 r. 58/2016 w sprawie procedur realizowanych przez PWSZ w Chełmie w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych
14 listopada 2016 r. 59/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2016 z dnia 19 września 2016 roku
14 listopada 2016 r. 60/2016 w sprawie Regulaminu rekrutacji praktykantów
14 listopada 2016 r. 61/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
24 listopada 2016 r. 62/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2016 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5 grudnia 2016 r. 63/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

– Edycja Czwarta

19 grudnia 2016 r. 64/2016 w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Edycja Czwarta
21 grudnia 2016 r. 65/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
21 grudnia 2016 r. 66/2016 w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji zadania badawczego pn. Porównanie właściwości materiałów kompozytowych o właściwościach i zastosowaniach kamienia (parapety, donice, płyty, stopnice zewnętrzne) z udziałem recyrkulatu kompozytu szklanego i ceramicznego wyprodukowanych z wykorzystaniem różnych technologii produkcji
21 grudnia 2016 r. 67/2016 w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunkach Rolnictwo, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika oraz Pielęgniarstwo w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
29 grudnia 2016 r. 68/2016 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich
29 grudnia 2016 r. 69/2016 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
29 grudnia 2016 r. 70/2016 w sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
29 grudnia 2016 r. 71/2016 w sprawie zasad ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej oraz wsparcia i asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch Egeria w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
29 grudnia 2016 r. 72/2016 w sprawie zmiany terminologii przyjętej w aktach normatywnych Rektora PWSZ w Chełmie
29 grudnia 2016 r. 73/2016 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Chełmie
29 grudnia 2016 r. 74/2016 w sprawie Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:42:23 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg