Zarządzenia Rektora z 2014 roku

Spis zarządzeń 2014

 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Data zarządzenia Numer i tytuł zarządzenia
2 stycznia 2014 r. 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości
3 stycznia 2014 r. 2/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko-plastycznego ,, Janusz Korczak – zawsze aktualny wzór moralnego postępowania”
3 stycznia 2014 r. 3/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania finansami oraz zarządzania jakością kształcenia
14 stycznia 2014 r. 4/2014 w sprawie zasad wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 stycznia 2014 r. 5/2014 w sprawie opłaty za wydanie duplikatu Certyfikatu dla uczestników szkoleń modułowych
15 stycznia 2014 r. 6/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie III Edycja 2014
15 stycznia 2014 r. 7/2014 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej”
17 lutego 2014 r. 8/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu samooceny kierunku Mechanika i budowa maszyn
3 marca 2014 r. 9/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,, Sprawdź siebie” – konkurs gramatyczny języka rosyjskiego
13 marca 2014 r. 10/2014 w sprawie zamiany zarządzenia nr 5/2014
w sprawie opłaty za wydanie duplikatu Certyfikatu dla uczestników szkoleń modułowych
14 marca 2014 r. 11/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania raportu samooceny kierunku Matematyka
24 marca 2014 r. 12/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania kadrami, finansami oraz jakością kształcenia
24 marca 2014 r. 13/2014 w sprawie wysokości opłat za kurs Modelowanie bryłowe elementów części maszyn i założeń w systemie NX 8.5
1 kwietnia 2014 r. 14/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego ,,Dbam o bezpieczeństwo w domu, szkole i na ulicy”
1 kwietnia 2014 r. 15/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 kwietnia 2014 r. 16/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie o wartości przekraczającej 30 000 euro
16 kwietnia 2014 r. 17/2014 w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
25 kwietnia 2014 r. 18/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie Zasad przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich
12 maja 2014 r. 19/2014 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015
12 maja 2014 r. 20/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015
12 maja 2014 r. 21/2014 w sprawie w sprawie wzoru oświadczenia składnego przez kandydata na studia stacjonarne
15 maja 2014 r. 22/2014 w sprawie zmian w Zakładowym Regulaminie Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi
15 maja 2014 r. 23/2014 w sprawie zasad oceny i monitorowania efektów kształcenia w PWSZ w Chełmie
15 maja 2014 r. 24/2014 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
21 maja 2014 r. 25/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
2 czerwca 2014 r. 26/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego prac budowlanych wykonanych w ramach inwestycji ,,Budowa laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”
2 czerwca 2014 r. 27/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie III Edycja 2014
2 czerwca 2014 r. 28/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia podyplomowe
2 czerwca 2014 r. 29/2014 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2 czerwca 2014 r. 30/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu MindSteps
2 czerwca 2014 r. 31/2014 w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych
2 czerwca 2014 r. 32/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania kadrami oraz jakością kształcenia
2 czerwca 2014 r. 33/2014 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania majątkiem trwałym, zarządzania finansami oraz systemu identyfikacji środków trwałych
19 czerwca 2014 r. 34/2014 w sprawie wprowadzenia Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
23 czerwca 2014 r. 35/2014 w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej
23 czerwca 2014 r. 36/2014 w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
23 czerwca 2014 r. 37/2014 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia
30 czerwca 2014 r. 38/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na kierunek Pielęgniarstwo
15 lipca 2014 r. 39/2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
15 lipca 2014 r. 40/2014 w sprawie przechowywania prac sprawdzających i zaliczeniowych
13 sierpnia 2014 r. 41/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2014/2015
13 sierpnia 2014 r. 42/2014 w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacyjnych budynków wchodzących w skład Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie
1 września 2014 r. 43/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
1 września 2014 r. 44/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
1 września 2014 r. 45/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2014 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015
15 września 2014 r. 46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
15 września 2014 r. 47/2014 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.
15 września 2014 r. 48/2014 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich
15 września 2014 r. 49/2014 w sprawie oświadczenia studenta przenoszącego się z innej Uczelni o kontynuowaniu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22 września 2014 r. 50/2014 w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 września 2014 r. 51/2014 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015
24 września 2014 r. 52/2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
24 września 2014 r. 53/2014 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 września 2014 r. 54/2014 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców
24 września 2014 r. 55/2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
24 września 2014 r. 56/2014 w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 września 2014 r. 57/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
24 września 2014 r. 58/2014 w sprawie ustalenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za studia
24 września 2014 r. 59/2014 w sprawie ustalenia wzoru umowy na powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych
24 września 2014 r. 60/2014 w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
30 października 2014r. 61/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
30 października 2014r. 62/2014 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
14 listopada 2014 r. 63/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – Edycja Druga
14 listopada 2014 r. 64/2014 w sprawie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
14 listopada 2014 r. 65/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,,Ach, to nieważne, co będzie, a zresztą….” – Konkurs pieśni i poezji Bułata Okudżawy
9 grudnia 2014 r. 66/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko – plastycznego ,,Wartości wychowawcze zawarte w twórczości Janusza Korczaka”
9 grudnia 2014 r. 67/2014 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
18 grudnia 2014 r. 68/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu samooceny kierunku Stosunki Międzynarodowe
18 grudnia 2014 r. 69/2014 w sprawie weryfikacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych
18 grudnia 2014 r. 70/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia 46/2014 w sprawie procesu dyplomowania w PWSZ w Chełmie

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-25 @ 14:31:19 [aktualna wersja] przez BIP Admin
  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 11:37:27 przez Leszek Zadrąg