Zarządzenia Rektora z 2013 roku

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wydane w 2013 roku

 

Data zarządzenia Numer i tytuł zarządzenia
7 stycznia 2013 1/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianego konkursu fotograficznego w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie II Edycja 2013
7 stycznia 2013 2/2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie o wartości przekraczającej 14 000 euro
28 stycznia 2013 3/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu literacko – plastycznego ,,W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka?”
28 stycznia 2013 4/2013 w sprawie Procedury dokonywania zamówień publicznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 kwietnia 2013 5/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia
i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 kwietnia 2013 6/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ,,Nagraj  reportaż radiowy i zgarnij nagrody”
12 kwietnia 2013 7/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
15 kwietnia 2013 8/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 kwietnia 2013 9/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
10 maja 2013 10/2013 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2013/2014
10 maja 2013 11/2013 w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2013/2014
10 maja 2013 12/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz uczelnianej komisji rekrutacyjnej
10 maja 2013 13/2013 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne
10 maja 2013 14/2013 w sprawie określenia zasad dyscypliny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
15 maja 2013 15/2013 w sprawie wysokości opłat za kursy
15 maja 2013 16/2013 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe
15 maja 2013 17/2013 w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
15 maja 2013 18/2013 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia podyplomowe
16 maja 2013 19/2013 w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych
28 maja 2013 20/2013 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3 czerwca 2013 21/2013 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 czerwca 2013 22/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
28 czerwca 2013 23/2013 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
2 lipca 2013 24/2013 w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez kandydata na studia stacjonarne
15 lipca 2013 25/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
15 lipca 2013 26/2013 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
15 lipca 2013 27/2013 w sprawie zasad tworzenia, rejestracji, działania oraz likwidacji uczelnianych organizacji studenckich
22 lipca 2013 28/2013 w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności
za studia odbywane przez cudzoziemców
22 lipca 2013 29/2013 w sprawie wprowadzenia wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz określenia zasad ich wydawania
1 sierpnia 2013 30/2013 w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania studiów podyplomowych i kursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 września 2013 31/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ w Chełmie
12 września 2013 32/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
12 września 2013 33/2013 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów
24 września 2013 34/2013 w sprawie składu Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 września 2013 35/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 września 2013 36/2013 w sprawie powołania Komisji ds. Potwierdzania Posiadanego przez Nauczyciela Akademickiego Doświadczenia Zawodowego
24 września 2013 37/2013 w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2013/2014
24 września 2013 38/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
24 września 2013 39/2013 w sprawie likwidacji Katedry Historii w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
24 września 2013 40/2013 w sprawie likwidacji Katedry Germanistyki w ramach Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
24 września 2013 41/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
24 września 2013 42/2013 w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów na specjalności dodatkowej
24 września 2013 43/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2012 w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 października 2013 44/2013 w sprawie Procedury dokonywania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
28 października 2013 45/2013 w sprawie zasad realizacji zamówień, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
8 listopada 2013 46/2013 w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
8 listopada 2013 47/2013 w sprawie podziału dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów
8 listopada 2013 48/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,,Konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej”
22 listopada 2013 49/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania dokumentacji jednolitej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz procedur zarządzania incydentami bezpieczeństwa IT i zasobami informatycznymi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
2 grudnia 2013 50/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2 grudnia 2013 51/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia
i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
3 grudnia 2013 52/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4 grudnia 2013 53/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4 grudnia 2013 54/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr47/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora
ds. Jakości Kształcenia
6 grudnia 2013 55/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Obiegu
i Kontroli Dokumentów Księgowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6 grudnia 2013 56/2013 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie zarządzania majątkiem trwałym i zarządzania kadrami
19 grudnia 2013 57/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
19 grudnia 2013 58/2013 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/2013 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów
19 grudnia 2013 59/2013 w sprawie Zasad Gospodarki Finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian