Uchwały Senatu z 2018 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2018 roku

CXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 stycznia 2018 r.
1. 1/CXV/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017
2. 2/CXV/2018 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018
3. 3/CXV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie
4. 4/CXV/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
5. 5/CXV/2018 w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
6. 6/CXV/2018 w sprawie studiów podyplomowych
7. 7/CXV/2018 w sprawie powołania kierownika Katedry Budownictwa
8. 8/CXV/2018 w sprawie nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy

 

 

CXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 marca 2018 r.
1. 1/CXVI/2018 w sprawie inwestycji „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
2. 2/CXVI/2018 w sprawie inwestycji „Budowa budynku dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – ostatni etap”
3. 3/CXVI/2018 w sprawie utworzenia nowej specjalizacji „Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym”
4. 4/CXVI/2018 w sprawie studiów podyplomowych

 

CXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 marca 2018 r.
1. 1/CXVII/2018 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne
2. 2/CXVII/2018 w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
3. 3/CXVII/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu
4. 4/CXVII/2018 w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach V naboru ofert
5. 5/CXVII/2018 w sprawie przyjęcia Programu Rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2018 r.
1. 1/CXVIII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2017
2. 2/CXVIII/2018 w sprawie realizacji zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”
3. 3/CXVIII/2018 w sprawie realizacji pilotażowego wdrożenia systemu ECVET przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie
4. 4/CXVIII/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/CXVIII/2018 w sprawie inwestycji „Budowa pasa startowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”

 

CXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 maja 2018 r.
1. 1/CXIX/2018 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020
2. 2/CXIX/2018 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe
3. 3/CXIX/2018 w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe
4. 4/CXIX/2018 w sprawie programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe
5. 5/CXIX/2018 w sprawie nazwy specjalności na kierunku Filologia
6. 6/CXIX/2018 w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
7. 7/CXIX/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
8. 8/CXIX/2018 w sprawie programu studiów, w tym planu studiów na kierunku Pielęgniarstwo
9. 9/CXIX/2018 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

 

CXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 czerwca 2018 r.
1. 1/CXX/2018 w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2. 2/CXX/2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018
3. 3/CXX/2018 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019
4. 4/CXX/2018 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia

 

 

CXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 4 lipca 2018 r.
1. 1/CXXI/2018 w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXI/2018 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020
3. 3/CXXI/2018 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020
4. 4/CXXI/2018 w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla specjalności kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika
5. 5/CXXI/2018 w sprawie likwidacji specjalności kształcenia
6. 6/CXXI/2018 w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach V naboru ofert

 

CXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 sierpnia 2018 r.
1. 1/CXXII/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 3/CXX/2018 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019
2. 2/CXXII/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

 

CXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 września 2018 r.
1. 1/CXXIII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXIII/2018 w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXXIII/2018 w sprawie utworzenia Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w ramach Instytutu Matematyki i Informatyki
4. 4/CXXIII/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/CXXIII/2018 w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6. 6/CXXIII/2018 w sprawie powołania kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
7. 7/CXXIII/2018 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
8. 8/CXXIII/2018 w sprawie zmiany kierownika Katedry Anglistyki
9. 9/CXXIII/2018 2018 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
10. 10/CXXIII/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
11. 11/CXXIII/2018 w sprawie nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy
12. 12/CXXIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie
13. 13/CXXIII/2018 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
14. 14/CXXIII/2018 w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika – studia dualne
15. 15/CXXIII/2018 w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika – studia dualne dualnych
16. 16/CXXIII/2018 w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
17. 17/CXXIII/2018 w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 1 października 2018 r.
1. 1/CXXIV/2018 w sprawie specjalności kształcenia na kierunku Pedagogika, studia II stopnia

 

CXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 listopada 2018 r.
1. 1/CXXV/2018 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXXV/2018 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
3. 3/CXXV/2018 (uchwały nie podjęto)
4. 4/CXXV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie
5. 5/CXXV/2018 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018
6. 6/CXXV/2018 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018
7. 7/CXXV/2018 w sprawie studiów podyplomowych
8. 8/CXXV/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r.
1. 1/CXXVI/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2017 – 2021
2. 2/CXXVI/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
3. 3/CXXVI/2018 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2018
4. 4/CXXVI/2018 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2019
5. 5/CXXVI/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020
6. 6/CXXVI/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 3/CXXI/2018 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020
7. 7/CXXVI/2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
8. 8/CXXVI/2018 w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
9. 9/CXXVI/2018 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
9. 10/CXXVI/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 10/XXXVI/2006 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich oraz realizacji prawa autorskiego przez pracowników dydaktycznych

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:30:13 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg