Uchwały Senatu z 2017 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2017 roku

CVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 6 lutego 2017 r.
1. 1/CVI/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016
2. 2/CVI/2017 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok 2017
3. 3/CVI/2017 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu
4. 4/CVI/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o akredytację do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
5. 5/CVI/2017 w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
6. 6/CVI/2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

 

CVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 lutego 2017 r.
1. 1/CVII/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2/CIV/2016 w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym
2. 2/CVII/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
3. 3/CVII/2017 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu
4. 4/CVII/2017 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu
5. 5/CVII/2017 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu
6. 6/CVII/2017 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu
7. 7/CVII/2017 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy nauczycielowi akademickiemu
8. 8/CVII/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni wynagrodzenia z dodatkowych środków

 

 

CVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 marca 2017 r.
1. 1/CVIII/2017 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne
2. 2/CVIII/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”
3. 3/CVIII/2017 w sprawie wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
4. 4/CVIII/2017 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2018/2019
5. 5/CVIII/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 1/CI/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018
6. 6/CVIII/2017 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
7. 7/CVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Matematyka
8. 8/CVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn
9. 9/CVIII/2017 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

 

CIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r.
1. 1/CIX/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016
2. 2/CIX/2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017.
3. 3/CIX/2017 w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4. 4/CIX/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/CIX/2017 w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach II naboru ofert
6. 6/CIX/2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
7. 7/CIX/2017 w sprawie kursów i szkoleń

 

CX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 maja 2017 r.
1. 1/CX/2017 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2. 2/CX/2017 w sprawie inwestycji „Dom Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
3. 3/CX/2017 w sprawie inwestycji „Budowa hangaru wraz z zapleczem socjalno warsztatowym w ramach realizowanego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
4. 4/CX/2017 w sprawie inwestycji „Budowa pasa startowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
5. 5/CX/2017 w sprawie inwestycji „Śmigłowce szkolno treningowe dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
6. 6/CX/2017 w sprawie inwestycji „Jednosilnikowe samoloty szkolno-treningowe dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie”
7. 7/CX/2017 w sprawie inwestycji „Samolot szkolno-treningowy klasy MEP(L) dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Chełmie”

8. 8/CX/2017 w sprawie inwestycji „Samolot szkolno-treningowy do szkolenia w lotach według przyrządów (IR) dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
9. 9/CX/2017 w sprawie inwestycji „Symulator lotów dla pilotów śmigłowcowych typu FNTP II dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
10. 10/CX/2017 w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek Filologia polska
11. 11/CX/2017 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia
12. 12/CX/2017 w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych ORACLE dla studentów kierunku Matematyka
13. 13/CX/2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14. 14/CX/2017 w sprawie utworzenia kursów dokształcających

 

CXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 czerwca 2017  r.
1. 1/CXI/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CXI/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXI/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/CXI/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/CXI/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6. 6/CXI/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7. 7/CXI/2017 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018
8. 8/CXI/2017 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
9. 9/CXI/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
10. 10/CXI/2017 w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Pielęgniarstwo
11. 11/CXI/2017 w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunkach  studiów prowadzonych w PWSZ w Chełmie
12. 12/CXI/2017 w sprawie kształcenia na profilu ogólnoakademickim
13. 13/CXI/2017 w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach II naboru ofert
14. 14/CXI/2017 w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

CXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 25 września 2017  r.
1. 1/CXII/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie kadencji 2017 – 2021
2. 2/CXII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CXII/2017 w sprawie zmiany nazwy specjalności kształcenia prowadzonej w ramach kierunku Filologia
4. 4/CXII/2017 w sprawie programów studiów, w tym planów studiów
5. 5/CXII/2017 w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska
6. 6/CXII/2017 w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7. 7/CXII/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
8. 8/CXII/2017 w sprawie powołania kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych
9. 9/CXII/2017 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10. 10/CXII/2017 w sprawie nawiązania stosunku pracy z  nauczycielami akademickimi w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy
11. 11/CXII/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
12. 12/CXII/2017 w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
13. 13/CXII/2017 w sprawie przystąpienia do Programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
14. 14/CXII/2017 w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach III naboru ofert
15. 15/CXII/2017 w sprawie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach III naboru ofert
16. 16/CXII/2017 w sprawie zatwierdzenia programu dodatkowych zajęć warsztatowych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn
17. 17/CXII/2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
18. 18/CXII/2017 w sprawie planu i programu Kursu przygotowawczego do poprawkowej matury z matematyki
19. 19/CXII/2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
20. 20/CXII/2017 w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie
21. 21/CXII/2017 w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22. 22/CXII/2017 w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia
23. 23/CXII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

CXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 listopada 2017 r.
1. 1/CXIII/2017 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017
2. 2/CXIII/2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. 3/CXIII/2017 w sprawie studiów podyplomowych
4. 4/CXIII/2017 w sprawie utworzenia kursu Repetytorium z fizyki

 

CXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 18 grudnia 2017 r.
1. 1/CXIV/2017 w sprawie zmiany wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2. 2/CXIV/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2017
3. 3/CXIV/2017 w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:29:41 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg