Uchwały Senatu z 2016 roku

Lista uchwał podjętych przez

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2016 roku

XCVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 lutego 2016 r.
1. 1/XCVIII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015
2. 2/XCVIII/2016 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016
3. 3/XCVIII/2016 w sprawie  utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
4. 4/XCVIII/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika oraz przyporządkowania kierunku studiów do obszarów kształcenia oraz określenia dziedzin i dyscyplin do których odnoszą się efekty kształcenia
5. 5/XCVIII/2016 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Chełmie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
6. 6/XCVIII/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania tytułu „Wyróżniającego się Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
7. 7/XCVIII/2016 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu
8. 8/XCVIII/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
9. 9/XCVIII/2016 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego
10. 10/XCVIII/2016 w sprawie utworzenia kursów specjalistycznych

 

XCIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 21 marca 2016 r.
1. 1/XCIX/2016 w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
2. 2/XCIX/2016 w sprawie wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. 3/XCIX/2016 w sprawie wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o nadanie odznaczeń pracownikom Uczelni
4. 4/XCIX/2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”
5. 5/XCIX/2016 w sprawie zatwierdzenia Arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich
6. 6/XCIX/2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
7. 7/XCIX/2016 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych
8. 8/XCIX/2016 w sprawie zbycia nieruchomości

 

 

C posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016 r.
1. 1/C/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015
2. 2/C/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/C/2016 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
4. 4/C/2016 w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika
5. 5/C/2016 w sprawie opinii  dotyczącej wniosku Rektora o utworzenie Akademii Chełmskiej

 

CI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 maja 2016 r.
1. 1/CI/2016 w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018
2. 2/CI/2016 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. 3/CI/2016 w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4. 4/CI/2016 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016
5. 5/CI/2016 w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku na kierunku Pedagogika
6. 6/CI/2016 w sprawie programów studiów, w tym planów studiów na kierunku Pedagogika
7. 7/CI/2016 w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunku Rolnictwo
8. 8/CI/2016 w sprawie programu studiów, w tym planu planów studiów na kierunku Rolnictwo
9. 9/CI/2016 w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla specjalności Inżynieria medyczna na kierunku Mechanika i budowa maszyn

 

CII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 czerwca 2016 r.
1. 1/CII/2016 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CII/2016 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/CII/2016 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/CII/2016 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/CII/2016 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6. 6/CII/2016 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7. 7/CII/2016 w sprawie odwołania Kierownika Katedry Elektrotechniki
8. 8/CII/2016 w sprawie przystąpienia do „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
9. 9/CII/2016 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2016/2017
10. 10/CII/2016 w sprawie Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”
11. 11/CII/2016 w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych

 

CIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 września 2016 r.
1. 1/CIII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/CIII/2016 w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunkach  Filologia, Stosunki Międzynarodowe, Matematyka,  Pielęgniarstwo oraz na specjalności Bezpilotowe statki powietrzne na kierunku Mechanika i budowa maszyn
3. 3/CIII/2016 w sprawie opisów efektów kształcenia na kierunku Budownictwo oraz Elektrotechnika
4. 4/CIII/2016 w sprawie programów studiów, w tym planów studiów
5. 5/CIII/2016 w sprawie powołania kierownika Katedry Elektrotechniki
6. 6/CIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie
7. 7/CIII/2016 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu
8. 8/CIII/2016 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
9. 9/CIII/2016 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
10. 10/CIII/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
11. 11/CIII/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 1/LXXXIV/2014 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
12. 12/CIII/2016 w sprawie wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej
13. 13/CIII/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
14. 14/CIII/2016 w sprawie utworzenia laboratoriów w ramach Centrum Studiów Inżynierskich
15. 15/CIII/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
16. 16/CIII/2016 w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
17. 17/CIII/2016 w sprawie studiów podyplomowych
18. 18/CIII/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
19. 19/CIII/2016 w sprawie przyjęcia oceny efektów kształcenia

 

CIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 7 listopada 2016 r.
1. 1/CIV/2016 w sprawie sytuacji finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Chełmie
2. 2/CIV/2016 w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym
3. 3/CIV/2016 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016
4. 4/CIV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego – Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych
5. 5/CIV/2016 w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Elektrotechnika oraz Raportu samooceny kierunku Budownictwo
CV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2016 r.
1. 1/CV/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2016

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:29:11 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg