Uchwały Senatu z 2015 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Uczelni w 2015 roku

XC posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 stycznia 2015 r.

1.

1/XC/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2014

2.

2/XC/2015

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

3.

3/XC/2015

w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

4.

4/XC/2015

w sprawie uchylenia uchwały nr 9/LXXXIV/2014 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie ankiety dotyczącej oceny seminarium dyplomowego

5.

5/XC/2015

w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Stosunki Międzynarodowe

6.

6/XC/2015

w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

 

XCI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 16 marca 2015 r.

1.

1/XCI/2015

w sprawie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

2.

2/XCI/2015

w sprawie Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

3.

3/XCI/2015

w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych

 

XCII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 30 marca 2015 r.

1.

1/XCII/2015

w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCII/2015

w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCII/2015

w sprawie określenia planów i programów studiów na studiach podyplomowych

4.

4/XCII/2015

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego

5.

5/XCII/2015

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

 

XCIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

1.

1/XCIII/2015

w sprawie przedstawienia sprawozdania z badania bilansu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014 r.

2.

2/XCIII/2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCIII/2015

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych

4.

4/XCIII/2015

w sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

5.

5/XCIII/2015

w sprawie określenia efektów kształcenia oraz planu i programu studiów na studiach podyplomowych

6.

6/XCIII/2015

w sprawie nadania Laboratorium Nawigacji Lotniczej imienia kpt. pil. Antoniego Ostowicza

 

XCIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 maja 2015 r.

1.

1/XCIV/2015

w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2016/2017

2.

2/XCIV/2015

w sprawie określenia wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.

3/XCIV/2015

w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

4.

4/XCIV/2015

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

5.

5/XCIV/2015

w sprawie wniosku o ustanowienie dyscypliny naukowej Lotnictwo i Kosmonautyka

 

XCV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 czerwca 2015 r.

1.

1/XCV/2015

w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCV/2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCV/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach projektu pt. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

4.

4/XCV/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

5.

5/XCV/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego

6.

6/XCV/2015

w sprawie określenia profilu kształcenia oraz efektów kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn

7.

7/XCV/2015

w sprawie określenia profilu kształcenia oraz efektów kształcenia na kierunku Pedagogika

8.

8/XCV/2015

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych

9.

9/XCV/2015

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego

 

XCVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 28 września 2015 r.

1.

1/XCVI/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2.

2/XCVI/2015

w sprawie programów studiów oraz planów studiów

3.

3/XCVI/2015

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

4.

4/XCVI/2015

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

5.

5/XCVI/2015

w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

6.

6/XCVI/2015

w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

7.

7/XCVI/2015

w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu

8.

8/XCVI/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

9.

9/XCVI/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 1/LXXXIV/2014 w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

10.

10/XCVI/2015

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

11.

11/XCVI/2015

w sprawie zgłoszenia kandydatów do stypendium ministra w roku akademickim 2015/2016

12.

12/XCVI/2015

w sprawie indywidualnego planu studiów

13.

13/XCVI/2015

w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

14.

14/XCVI/2015

w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015

 

XCVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 14 grudnia 2015 r.

1.

1/XCVII/2015

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2015

2.

2/XCVII/2015

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

3.

3/XCVII/2015

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Nauczanie mechatroniki”
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:28:13 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg