Uchwały Senatu z 2014 roku

Lista uchwał podjętych przez Senat Uczelni w 2014 roku

LXXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 24 marca 2014 r.
1. 1/LXXXIV/2014 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
2. 2/LXXXIV/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
3. 3/LXXXIV/2014 w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku
Mechanika i budowa maszyn
4. 4/LXXXIV/2014 w sprawie utworzenia kierunku Animacja kultury
5. 5/LXXXIV/2014 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia
6. 6/LXXXIV/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Melioracje
i gospodarka wodna
7. 7/LXXXIV/2014 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego
8. 8/LXXXIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich
9. 9/LXXXIV/2014 w sprawie ankiety dotyczącej oceny seminarium dyplomowego
10. 10/LXXXIV/2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Iwanofrankowskim Państwowym Uniwersytetem Nafty i Gazu
   
LXXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 kwietnia 2014 r.
1. 1/LXXXV/2014 w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Matematyka
2. 2/LXXXV/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Animacja kultury w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
3. 3/LXXXV/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/LXXXV/2014 w sprawie utworzenia kursów dokształcających dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/LXXXV/2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na działalność związaną z lotnictwem

 

LXXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 12 maja 2014 r.
1. 1/LXXXVI/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2015/2016
2. 2/LXXXVI/2014 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
3. 3/LXXXVI/2014 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015
4. 4/LXXXVI/2014 w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Animacja kultury

 

 

LXXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 18 czerwca 2014 r.
1/LXXXVII/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2013
2/LXXXVII/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014
3/LXXXVII/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016
4/LXXXVII/2014 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015 na kierunku Pielęgniarstwo
5/LXXXVII/2014 w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2014/2015
6/LXXXVII/2014 w sprawie wdrożenia programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7/LXXXVII/2014 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
8/LXXXVII/2014 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
9/LXXXVII/2014 w sprawie rozwiązywania stosunku pracy
10/LXXXVII/2014 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
11/LXXXVII/2014 w sprawie zwiększenia kwoty kredytu

 

 

LXXXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 września 2014 r.
1/LXXXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2/LXXXVIII/2014 w sprawie planów studiów i programów kształcenia
3/LXXXVIII/2014 w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Matematyka
4/LXXXVIII/2014 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2014/2015
5/LXXXVIII/2014 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu
6/LXXXVIII/2014 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
7/LXXXVIII/2014 w sprawie opinii o powołaniu Instytutu Nauk Medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
8/LXXXVIII/2014 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
9/LXXXVIII/2014 w sprawie odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
10/LXXXVIII/2014 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
11/LXXXVIII/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 7/LXXXII/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
12/LXXXVIII/2014 w sprawie
13/LXXXVIII/2014 w sprawie określenia wzoru umowy na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14/LXXXVIII/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zajęć Praktycznych i Praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
15/LXXXVIII/2014 w sprawie utworzenia kursów dokształcających
16/LXXXVIII/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz planów i programów studiów podyplomowych ,,Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe”
17/LXXXVIII/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zmiany planów i programów studiów podyplomowych ,,Doradztwo zawodowe”
18/LXXXVIII/2014 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014

 

LXXXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 5 grudnia 2014 r.
1. 1/LXXXIX/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2014
2. 2/LXXXIX/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego
3. 3/LXXXIX/2014 w sprawie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
4. 4/LXXXIX/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych ,,Zarządzanie kryzysowe”

 

  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:27:36 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg