Uchwały Senatu z 2012 roku

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjęte w 2012 roku

 

 

 

LXVIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 6 lutego 2012 r.
1. 1/LXVIII/2012 w sprawie Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie
2. 2/LXVIII/2012 w sprawie zbycia nieruchomości
3. 3/LXVIII/2012 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
4. 4/LXVIII/2012 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia
5. 5/LXVIII/2012 w sprawie zawarcia umów o współpracy w ramach programu Erasmus
6. 6/LXVIII/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego Rektora Uczelni
 
LXIX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 lutego 2012 r.
1. 1/LXIX/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego Rektora Uczelni
 
LXX posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 27 marca 2012 r.
1. 1/LXX/2012 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
2. 2/LXX/2012 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
3. 3/LXX/2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
4. 4/LXX/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadania odznaczeń pracownikom Uczelni
5. 5/LXX/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 3/LVII/2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 
LXXI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2012 r.
1. 1/LXXI/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2011
2. 2/LXXI/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
3. 3/LXXI/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego
4. 4/LXXI/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 
LXXII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 22 maja 2012 r.
1. 1/LXXII/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2013/2014
2. 2/LXXII/2012 w sprawie określenia liczby miejsc dostępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2012/2013
3. 3/LXXII/2012 w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
4. 4/LXXII/2012 w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012
5. 5/LXXII/2012 w sprawie uruchomienia nowych specjalności kształcenia
6. 6/LXXII/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 
LXXIII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 11 czerwca 2012 r.
1. 1/LXXIII/2012 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
2. 2/LXXIII/2012 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
3. 3/LXXIII/2012 w sprawie określenia opisów efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
4. 4/LXXIII/2012 w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
5. 5/LXXIII/2012 w sprawie efektów kształcenia dla kierunku Matematyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
6. 6/LXXIII/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
 
LXXIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 29 czerwca 2012 r.
1. 1/LXXIV/2012 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
2. 2/LXXIV/2012 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/LXXIV/2012 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. 4/LXXIV/2012 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/LXXIV/2012 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6. 6/LXXIV/2012 w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
7. 7/LXXIV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora PWSZ w Chełmie
8. 8/LXXIV/2012 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum
i wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk, zakresu prac, które stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
9. 9/LXXIV/2012 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie
10. 10/LXXIV/2012 w sprawie planów studiów i programów kształcenia
11. 11/LXXIV/2012 w sprawie zawarcia umów o współpracy w ramach programu Erasmus
12. 12/LXXIV/2012 w sprawie uruchomienia nowej specjalności kształcenia
13. 13/LXXIV/2012 w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 
LXXV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 26 września 2012 r.
1. 1/LXXV/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/LXXV/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Uczelni wynagrodzenia z dodatkowych środków
3. 3/LXXV/2012 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu
4. 4/LXXV/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
5. 5/LXXV/2012 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6. 6/LXXV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 1/LVII/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
7. 7/LXXV/2012 w sprawie wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej
8. 8/LXXV/2012 w sprawie zgłoszenia kandydatur do stypendium ministra w roku akademickim 2012/2013
9. 9/LXXV/2012 w sprawie zawieszenia kształcenia na kierunku Historia
10. 10/LXXV/2012 w sprawie realizacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie projektu „Wyższe kompetencje – efektywne kształcenie”
11. 11/LXXV/2012 w sprawie określenia opisów efektów kształcenia oraz planów studiów i programów kształcenia na studiach podyplomowych
12. 12/LXXV/2012 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego
 
LXXVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 listopada 2012 r.
1. 1/LXXVI/2012 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012
2. 2/LXXVI/2012 w sprawie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2012
3. 3/LXXVI/2012 w sprawie w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku Pedagogika
4. 4/LXXVI/2012 w sprawie utworzenia kursów dokształcających
 
LXXVII posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 19 grudnia 2012 r.
1. 1/LXXVII/2012 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2012
2. 2/LXXVII/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 9/LXXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zawieszenia kształcenia na kierunku Historia
3. 3/LXXVII/2012 W sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia
4. 4/LXXVII/2012 W sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:26:16 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg