1

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie w roku akademickim 2020/2021

3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie roku akademickim 2020/2021 (37 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE. 3.2 Wybrany Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: kserokopie: dyplomu wraz z uprawnieniami, świadectwa pracy, bądź tez inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia. Dokumenty te Wykonawca poświadczy za zgodność z oryginałem. 3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (37 części). Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do OZP.