1

Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów zatrudnienia socjalnego – druga fala badania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania ilościowego w ramach projektu badawczego „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” POWR.02.05.00-00-0210/18 (dalej: Projekt), którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego, tj. Centrów i Klubów Integracji Społecznej, zwanych w dalszej części odpowiednio CIS i KIS oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Współpraca ta ma prowadzić do rozwijania w CIS i KIS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać na lokalnych rynkach usługi społeczne, oraz do rozwoju lokalnych rynków usług społecznych. 2. Cel projektu: opracowanie koncepcji, przetestowanie i wdrożenie modelu współpracy (KMW) między instytucjami zatrudnienia socjalnego (np. kluby integracji społecznej) a podmiotami świadczącymi usługi społeczne (np. spółdzielnie socjalne) w trzech obszarach: o Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych (podmiotów ES). o Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej specjalizujących się w usługach społecznych. o Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.